Log in op Mijn VVD

Vragen over consequenties latere invoering nieuwe inburgeringswet

Gemeenten krijgen in de nieuwe Wet inburgering een belangrijke regierol in de uitvoering van de wet. Gemeenten kunnen daarmee in het nieuwe stelsel keuzes maken in de uitvoering die rekening houden met lokale omstandigheden. Gemeenten ontvangen straks ook structureel budget om de taken van de nieuwe wet uit te voeren. Op dit moment is de IND ook bezig de achterstanden in asielaanvragen weg te werken. Dit leidt tot een piek in het aantal statushouders dat moet inburgeren en worden gehuisvest. VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Ik wil daarom graag weten wat de stand van zaken is met betrekking tot de voorbereidingen van de gemeente Zoetermeer op de invoering van het nieuwe stelsel van inburgering. Verder heb ik gevraagd wanneer en op welke wijze wordt de gemeenteraad betrokken gaat worden bij het vaststellen van de beleidsmatige en financiële kaders ten aanzien van de voorbereidingen op en uitvoering van de nieuwe Wet inburgering’.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft op 11 november 2020 aangekondigd dat de  invoering van de nieuwe Wet inburgering wordt verplaatst naar 1 januari 2022. De gemeenten hebben daar in de landelijke media bij monde van de VNG hun teleurstelling over uitgesproken. Dit uitstel heeft ook consequenties voor de gemeenten in hun voorbereiding op de invoering van het nieuwe stelsel. Vivianne van Yperen: ‘Interessant is dus te weten welke consequenties voor de voorbereiding deze latere invoering van de nieuwe Wet inburgering heeft voor de gemeente Zoetermeer’.

Door de VNG zijn zorgen uitgesproken over de extra invoeringskosten die gemeenten zullen maken doordat de implementatietijd van de nieuwe wet is verlengd met 6 maanden. ‘Worden er door de gemeente Zoetermeer extra kosten voorzien vanwege de latere invoering van de nieuwe inburgeringswet en voorbereidingen daarop?’, vraagt Vivianne van Yperen zich af: ‘En zo ja, hoe groot zijn die extra kosten en waaruit bestaan die en op welke wijze worden die eventuele extra kosten gefinancierd?’.

Als gevolg van het uitstel worden alle nieuwkomers die een verblijfsvergunning krijgen tot en met 31 december 2021 inburgeringsplichtig onder het huidige stelsel. Daar komt bij dat de Taskforce bij de IND bezig is om de komende periode de achterstanden bij de behandelingen van asielaanvragen verder weg te werken. De VNG heeft aangegeven dat de eerder beschikbaar gestelde €25,5 mln. voor de begeleiding van inburgeraars onder de Wet inburgering 2013 -de zogenaamde ondertussen-groep- door het uitstel van de nieuwe wet niet meer in proportie is met de laatste ontwikkelingen. Vivianne van Yperen: ‘Ik wil dus graag weten of deze situatie zich ook voor in de gemeente Zoetermeer voordoet? En zo ja, wat zijn dan voor de gemeente Zoetermeer de financiële gevolgen daarvan?’.