Log in op Mijn VVD

Na zware jaren is de horeca in Zoetermeer bezig met een opleving. Zo ook in de Dorpsstraat, waar vorige jaar een nieuwe koers is ingezet met een clustering van horeca in het hart van het gebied. Met de herfst en kortere dagen in aantocht, viel het de Zoetermeerse VVD op, dat in tegenstelling tot het Stadhuisplein, er geen terrasverwarming aanwezig is. Navraag leerde dat ondernemers denken dat het gebruik van terrasheater niet is toegestaan in de omgeving Dorpsstraat. ‘Sommige ondernemers aan dit plein hebben beperkte ruimte binnen en zouden een veel langere periode omzet kunnen draaien als het op de terrassen nog fijn vertoeven is’, aldus VVD-raadslid Vivianne van Yperen: ‘Daarom heb ik namens de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen hierover aan het college gesteld. Ik wil graag weten of er een verschil is in terrasrechten bij deze horecapleinen'.

Op woensdagavond 24 februari 2021 crashte een auto tegen de verkeerslichten op de kruising van de Aziëweg, Europaweg en Australiëweg. In razend tempo werd een tijdelijke verkeersinstallatie neergezet zodat de kruising weer veilig gebruikt kon worden. Tot bevreemding van de Zoetermeerse VVD staat na bijna anderhalf jaar na het ongeluk die tijdelijke installatie er nog steeds en is de schade aan de permanente installatie niet gerepareerd. Op 15 augustus stelde VVD-raadslid Jeffrey van Gils daar schriftelijke vragen over. Uit de antwoorden van het college op 9 september blijkt dat de verkeerslichten in oktober 2022 gerepareerd zullen worden. Verloren informatie over de revisiegegevens en exacte afmetingen van de fundering zijn de reden dat de reparatie op zich wachten. ‘Beter laat dan nooit natuurlijk’, laat Van Gils weten: ‘Gelukkig treft het college zelf de les dat het bewaren van revisiegegevens van de verkeersregelinstallaties in het vervolg zorgvuldiger moet’.

In het bouwbesluit van 2012 is in de wet opgenomen dat kantoren na 1 januari 2023 alleen na nog maar in gebruik mogen worden genomen als ze energielabel C (of beter) hebben. Dit betekent dat kantoren zonder energielabel of met een energielabel lager dan C niet meer gebruikt mogen worden als kantoor. ‘De gemeente wordt verantwoordelijk voor de controle en handhaving op het energielabel. Daarbij is het mogelijk om eigenaren die niet voldoen aan de normering dwangsommen tot € 20.000 per dag op te leggen of het pand te sluiten’, aldus VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Sommige ondernemers komen uit een zware tijd en hebben nu te maken met hoge inflatie- en energiekosten. De Zoetermeerse VVD zou het heel erg vinden als ondernemers op 1 januari 2023 hun personeel niet meer mogen ontvangen. De Zoetermeerse VVD maakt zich zorgen over de continuïteit van sommige van onze ondernemers en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college’.

Op maandag 12 september stond de besluitvorming over de toekomst van museum de Voorde op de agenda. In de vergadering van de commissie Samenleving op 29 augustus hadden de fracties in de Zoetermeerse gemeenteraad al hun degens gekruist over het raadsvoorstel om de subsidierelatie met de stichting Museum De Voorde te beëindigen. ‘De Zoetermeerse VVD heeft naar aanleiding van het behandeling van het raadsvoorstel in de commissie Samenleving nog eens goed alle door de insprekers en fracties ingebrachte argumenten tegen het licht gehouden. De VVD heeft geen argumenten gehoord die ons oordeel over de toekomstkansen van museum De Voorde anders laat zijn’, zo begon VVD-raadslid Rob Duiven zijn betoog: ‘Het ging niet goed met het museum De Voorde en er zijn naar het oordeel van de VVD ook geen goede argumenten, om te veronderstellen dat het in de toekomst wel goed zal gaan. Gaven hoop en optimisme wellicht in de beginjaren nog aanleiding om de financiële bijdragen van de gemeente voort te zetten, de huidige situatie geeft wat de VVD betreft daartoe geen enkele aanleiding. Het museum is duur voor de Zoetermeerse belastingbetaler. Te duur omdat er twijfel bestaat over het museum-concept, waar bovendien de Zoetermeerder amper belangstelling voor heeft of heeft getoond’.

Op maandag 12 september stond het raadsvoorstel Besteding SPUK-gelden energiearmoede op de agenda. De rijksoverheid heeft geld ter beschikking gesteld dat moet worden ingezet om huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. Zoetermeer ontvangt voor maatregelen tegen energiearmoede in totaal € 1.440.978,- van de rijksoverheid. Het bedrag wordt ontvangen met een specifieke uitkering (SPUK) en de besteding moet uiterlijk 31 december 2023 zijn afgerond. VVD-raadslid Berend Aptroot voerde namens de fractie van de Zoetermeerse VVD het woord: ‘De Zoetermeerse VVD naar deze regeling gekeken vanuit een paar invalshoeken. Besteden we het geld effectief, is het uitvoerbaar en hoe kunnen we er snel voor zorgen dat onze inwoners een lagere energierekening krijgen. Het voorstel van het college beantwoordt niet volledig aan deze invalshoeken. Daarom heeft de Zoetermeerse VVD het initiatief genomen voor een amendement dat samen met de LHN, PDvZ, Zoetermeer Vooruit, PvdA, PVV en CDA is ingediend’.

In de week van 5 september 2022 kondigde de minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan dat de rijksoverheid 2000 flexwoningen heeft gekocht waarop gemeenten en woningcorporaties zich kunnen inschrijven. De minister beoogt hiermee de bouwcapaciteit van flexwoningen te verhogen en te versnellen om iedereen die met spoed een woning zoekt een dak boven het hoofd te bieden. ‘Dan moeten we alleen een plekje voor ze vinden’, aldus VVD-raadslid Jeffrey van Gils in mondelinge vragen aan het college tijdens de raadsvergadering van 12 september: ‘Dat komt bovenop de al ambitieuze doelen van het Rijk over het aantal te bouwen flexwoningen in heel Nederland’. Dit is niet de eerste keer dat de term ‘flexwoningen’ in een raadsvergadering valt. ‘Het mag duidelijk zijn dat de politieke wil er over de hele breedte is, landelijk maar ook lokaal. Bij het neerzetten is het tempo echter nog ver te zoeken’, aldus van Gils: ‘Alleen op de Ruimtebaan zijn we in Zoetermeer bezig met flexwoningen, en daar duurt dat proces nu al drie jaar en is pas over een jaar afgerond. Dat kan in onze optiek veel sneller en ook veel meer’.

Vrijdag 9 september bracht VVD Tweede Kamerlid Ingrid Michon-Derkzen een werkbezoek aan de fractie van de Zoetermeerse VVD. Onderwerp van gesprek was het thema veiligheid, het onderwerp dat Ingrid Michon in portefeuille heeft in de Tweede kamerfractie van de VVD. VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer en raadsleden Vivianne van Yperen en Rob Duiven ontvingen Ingrid in de VVD-fractiekamer in het Zoetermeerse stadhuis. Niet alleen veiligheidgerelateerde issues kwamen aan bod maar uiteraard werd ook aandacht besteed andere actuele politieke onderwerpen zoals de aanpak van de asielproblematiek en de koopkrachtontwikkelingen. Belangrijke onderwerpen over veiligheid die zijn besproken waren onder meer de (financiering van de) aanpak van ondermijnende criminaliteit, achterblijvende politiesterkte in Zoetermeer, effectieve aanpak jeugdcriminaliteit en -bende’s, landelijke en lokale aanpak van illegaal vuurwerk. Kortom, onderwerpen die zowel op lokaal als landelijk niveau een gedegen aanpak verdienen. En daarom is het belangrijk dat er lokale partijen zijn zoals de Zoetermeerse VVD die goed toegang hebben tot de landelijke politiek in Den Haag.

Maandag 5 september besprak de commissie Samenleving het raadsvoorstel Procesvoorstel evenementenbeleid. Het evenementenbeleid van Zoetermeer dateert uit 2016. Na vijf jaar heeft in december 2021 een evaluatie plaatsgevonden. De conclusie is dat het evenementenbeleid moet worden geactualiseerd. De raad beslist dan over de participatieprocedure met betrekking tot het nieuwe beleid of een wijziging hiervan. ‘Kort en bondig; Goed voorstel, gedegen uitwerking, vooruit met de geit’, aldus VVD-commissielid Ruud van den Beukel die namens de Zoetermeerse VVD het woord voerde: ‘Iets langer. Het evenementenbeleid is van groot belang, omdat dit onze inwoners en ondernemers de komende jaren op allerlei manieren gaat raken. Het is zaak dat we daarin een goede balans houden tussen levendigheid en leefbaarheid’.

‘In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Met gelijke kansen en gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in Zoetermeer. Mensen zijn weliswaar niet gelijk maar wel gelijkwaardig. Iedereen heeft dus evenveel recht op vrijheid en kansen, wat je geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie ook is’, zo begon VVD-raadslid Rob Duiven zijn betoog in het kader van het debat in de commissie samenleving over het raadsvoorstel Versterken Antidiscriminatievoorziening. Op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (WGA) zijn gemeenten sinds 2009 verplicht te voorzien in een antidiscriminatievoorziening (ADV). Dit is een meldpunt voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en registratie van klachten.

Maandag 20 augustus vond het debat plaats in de commissie Samenleving over ‘de toekomst van de culturele sector’. Dit naar aanleiding van een agenderingsverzoek van de PvdA, GroenLinks en D66. De aanvragers van het agenderingsverzoek wilden duidelijkheid over de toekomst van de culturele sector in Zoetermeer. ‘Omdat hierover volgend de aanvragers onduidelijkheid zou bestaan’, stelde VVD-raadslid en portefeuillehouder cultuur Rob Duiven in zijn inbreng: ‘Maar die onduidelijkheid over de toekomst is er niet! Want de raad heeft vorige jaar nog, op 19 mei 2021, de Cultuurvisie 2030 vastgesteld die in 2019 en 2020 in het kader van een uitgebreid participatietraject met de input van de culturele partners en inwoners van onze stad is gemaakt. Het aangevraagde debat is dus onnodig en ontijdig’.

‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’, zo begon VVD-raadslid en woordvoerder cultuur Rob Duiven zijn inbreng in het commissiedebat over het raadsvoorstel om de subsidie van het museum De Voorde te beëindigen. ‘Je kan beter iets voortijdig stoppen dan doorgaan tot het helemaal verkeerd gaat. De wijsheid in dit spreekwoord is van toepassing op het museum De Voorde’ aldus Duiven: ‘Het museum is in april 2019 geopend als het museum over identiteit en het dagelijks leven. Het museum is er tot op heden niet in geslaagd om de doelstelling qua bezoekersaantallen te halen. Zelfs niet in het startjaar 2019, dus nog voor Corona, met maar liefst 50% minder bezoekers dan beoogd. De Zoetermeerse VVD staat voor het zinvol en effectief uitgeven van gemeenschapsgeld. Het blijven financieren van een niet-succesvol gebleken museum is niet zinvol en is niet effectief. Daarmee moeten we dus mee stoppen’.

Gemeenten lopen de kans tegen hun wil in de klappen op te moeten vangen van een disfunctioneel asielstelsel. Er zijn veel betere oplossingen voor het asielbeleid dan het buitenspel zetten van de lokale democratie. Dat vinden héél veel leden van VVD-fracties verspreid over heel Nederland. Door die leden zijn er brieven gestuurd aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer omdat ten aanzien van het asielbeleid ‘in plaats van het karwei van het oplossen van de oorzaken aan te gaan, men naar beneden trapt met almaar meer symptoombestrijding’. ‘Het verkiezingsprogramma van de VVD biedt heldere en bruikbare maar vooral ook veel effectievere handvaten om het probleem van de vastgelopen asielopvang aan te pakken’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder asiel en integratie Rob Duiven: ‘Te beginnen met het organiseren van een veilige opvang in de regio en het op orde brengen van de buitengrenzen van de EU. Het opofferen van de lokale democratie is geen oplossing voor het probleem, niet eens een slechte oplossing. Daarom staat de ook handtekening van de Zoetermeerse VVD onder de brief aan de VVD-fractie in de Tweede Kamer’.

De Kinderombudsman heeft op 14 juni 2022 het rapport ‘In eenzaamheid gepest; Kinderen over hun ervaringen met pesten en (het gebrek aan) hulp bij pesten’ uitgebracht. In de conclusies staat dat de meeste kinderen worden gepest vanwege hun uiterlijk, kleding en/of gedrag. ‘Een belangrijk knelpunt hierbij is dat wanneer kinderen op meerdere plekken in hun leven worden gepest, zoals op school, in de buurt en online, er niemand is die zich overal verantwoordelijk voelt, Er is niemand die zich verantwoordelijk voelt pesten domeinoverstijgend aan te pakken’, aldus de Kinderombudsman. VVD-raadslid Rob Duiven heeft naar aanleiding van dit rapport vragen gesteld aan het college van B&W. Het college deelt de mening van de Zoetermeerse VVD dat alle betrokkenen zich actief moeten inzetten om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig aan te pakken. Het rapport geeft volgens het college echter geen aanleiding het beleid en aanpak in Zoetermeer te herzien omdat vanuit het veiligheidsdomein, het sociaal domein en het domein vrije tijd structureel veel aandacht wordt besteed aan het bestrijden van pestgedrag.

Op 26 juli heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD vragen gesteld aan het college van B&W over  de onacceptabele uitkleding van de zorg in Zoetermeer door het tot 1 oktober sluiten van de voor drie (werk-)dagen per week. ‘Pas op donderdagavond 21 juli is de gemeente telefonisch op de hoogte gesteld van de tijdelijke sluiting van de spoedeisende hulp in het LangeLand Ziekenhuis vanaf 2 augustus. In dat gesprek werd een verdere schriftelijke toelichting toegezegd’, zo laat het college in het antwoord op de vragen weten. Dat de gemeenteraad niet door het college maar door berichten in de media op de hoogte werd gesteld komt doordat het college nog in afwachting was van de schriftelijke toelichting, zodat de gemeenteraad volledig geïnformeerd kon worden. In de tussentijd berichtten de media al over de ontwikkelingen. ‘Het spreekt voor zich dat het college niet te spreken was over deze gang van zaken en dit ook aan het ziekenhuis heeft laten weten', aldus verantwoordelijke wethouder Ter Laak (CDA). 

Op woensdagavond 24 februari 2021 crashte een auto tegen de verkeerslichten op de kruising van de Aziëweg, Europaweg en Australiëweg. In razend tempo werd een tijdelijke verkeersinstallatie neergezet zodat de kruising weer veilig gebruikt kon worden. Echter bijna anderhalf jaar na het ongeluk staat die tijdelijke installatie er nog steeds en is de schade aan de permanente installatie niet gerepareerd. Een doorn in het oog van VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Waarom duurt het herstel van de permanente installatie zo lang? Ik heb daarom vragen aan het college gesteld waarom is de schade nog niet gerepareerd en wanneer de verkeerslichten worden gerepareerd?'.

In de media verscheen op 25 juli het bericht dat per 2 augustus het LangeLand Ziekenhuis tot 1 oktober de Spoedeisende Hulp 3 dagen in de week sluit. Als officiële reden voor de gedeeltelijke sluiting wordt een gebrek aan gekwalificeerd personeel aangevoerd: er is onvoldoende gespecialiseerd personeel om op de afdeling kwalitatief goede zorg te leveren. Er wordt gewerkt aan een plan om de kwaliteit op de langere termijn wel te kunnen garanderen, aldus de mediaberichten. Een doorn in het oog van VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Aangezien acute en spoedeisende zorg zich niet laat beperken tot 4 dagen in de week komt daarmee de volksgezondheid in Zoetermeer op een onacceptabele manier in gevaar. Bovendien moet de raad deze berichten weer via de media vernemen. Dat doet de vraag rijzen of het college de ontwikkelingen ten aanzien van het ziekenhuis wel goed volgt’. De fractie van de Zoetermeerse VVD heeft daarom schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld of online is. ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat we ons in Zoetermeer actief moeten inzetten om pesten zoveel mogelijk te voorkomen en daar waar nodig aan te pakken en daartoe met alle betrokken instanties, scholen, verenigingen, wijkteams en wijkagenten, hulpverleners etc. afspraken maken waar dit nog niet is gebeurd,’ aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Ik heb daarom bij het college in schriftelijke vragen naar aanleiding van een recent rapport van de Kinderombudsman gepleit voor een breed gedragen ‘anti-pesten-pact’. De Kinderombudsman heeft op 14 juni 2022 het rapport ‘In eenzaamheid gepest; Kinderen over hun ervaringen met pesten en (het gebrek aan) hulp bij pesten’ uitgebracht. In de conclusies staat dat de meeste kinderen worden gepest vanwege hun uiterlijk, kleding en/of gedrag. ‘Een belangrijk knelpunt hierbij is dat wanneer kinderen op meerdere plekken in hun leven worden gepest, zoals op school, in de buurt en online, er niemand is die zich overal verantwoordelijk voelt, Er is niemand die zich verantwoordelijk voelt pesten domeinoverstijgend aan te pakken’, aldus de Kinderombudsman.

‘Het LangeLand staat in de top 10 best gewaardeerde ziekenhuizen van Nederland’ en ‘LangeLand onderaan lijstje financieel gezonde ziekenhuizen’. Twee headlines van de afgelopen maanden die de situatie rondom het LangeLand samenvatten. Daar waar het LangeLand met grote tevredenheid een hoop zieke mensen weer beter maakt, ligt de begroting van het ziekenhuis zelf nog altijd doodziek aan de beademing op de intensive care’. Zo begon VVD-raadslid Jeffrey van Gils zijn bijdrage aan het door de Zoetermeerse VVD geïnitieerde en door de PVV, Zó! Zoetermeer, CU/SGP, D66, PvdA, GL en LHN mede-ingediend agenderingsverzoek. De Zoetermeerse gemeenteraad nam met overtuigende meerderheid de moties van de Zoetermeerse VVD aan voor het door het college aanvragen van een second opinion, het als raad organiseren van een rondetafelgesprek met hoogleraren, zorgbestuurders en andere experts en een oproep aan het college om alles op alles te zetten om de betrokken partijen te overtuigen en te motiveren dat voor Zoetermeer een volwaardig ziekenhuis moet worden behouden. Ook de VVD-motie om die het college opdraagt aan de Vaste Kamercommissie van VWS een brandbrief te sturen om in een ronde tafel in gesprek te gaan met de volksvertegenwoordiging van Zoetermeer over de gevolgen van het landelijke beleid op de lokale ziekenhuiszorg, kreeg raadsbrede steun.

De Zoetermeerse VVD vindt dat een trouwdag één van de mooiste dagen van je leven moet zijn en dat de gemeente dit ook als zodanig moet behandelen. De gemeente Zoetermeer heeft naar het schijnt deze zomer een tekort aan trouwambtenaren. VVD-raadslid Berend Aptroot: ‘Hierdoor worden bruidsparen voor het blok gezet: trouwen zonder voorgesprek of de datum verplaatsen. Dit terwijl bruidsparen al maanden van tevoren alles hebben geregeld, uitnodigingen verstuurd, feestzaal, fotograaf etc. Als je hoort hoeveel tijd en energie een bruidspaar in deze dag steken en als je dan een maandje van tevoren dit soort berichten krijgen. Dat kan gewoon echt niet’.

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken. Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie. Vanwege een nieuwe gemeenteraad was het nog het mandaat van het actiecomité te verlengen. De raad nam op 27 juni met algemene stemmen de daartoe strekkende motie aan.

Op maandag 27 juni vond in de Zoetermeerse gemeenteraad het voorjaarsdebat plaats. De raad heeft uitgebreid over de financiën van de gemeente Zoetermeer gesproken en zich uitgesproken over de plannen voor het nieuwe jaar. Voor de Zoetermeerse VVD verzorgde VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer de bijdrage: ‘De Zoetermeerse VVD is enorm blij met de richting die het coalitie-akkoord aan de stad geeft. En dat akkoord is gebouwd op de ambities uit de Zoetermeer 2040 visie. De perspectiefnota van dit jaar voegt daar inhoudelijk niet veel aan toe, hetgeen logisch is omdat het coalitie-akkoord later is overeengekomen. Maar de Zoetermeerse VVD heeft wel voorstellen om aan een aantal zaken richting te geven’.

Afgelopen weken stonden er meerdere keren berichten in de media dat het LangeLand Ziekenhuis uitgekleed zou worden. Veel over de exacte plannen blijft onduidelijk, maar het is het zoveelste onzekere hoofdstuk over de toekomst van het Zoetermeerse Ziekenhuis. Maandag 4 juli gaat de Zoetermeerse VVD hierover in de gemeenteraad in debat. De Zoetermeerse VVD stoort zich al geruime tijd aan de onrustige situatie rondom het LangeLand. In het verkiezingsprogramma sprak de partij al uit een ziekenhuis met Spoedeisende Hulp en Verloskunde behouden moet blijven. Uitzonderlijk want in de manier waarop ziekenhuizen in het land werken speelt de lokale politiek eigenlijk geen rol. Verzekeraars, financierders en de ziekenhuizen onderhandelen zelf onderling. Tot frustratie van VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Het veiligstellen van een goede, betaalbare, duurzame zorg en ondersteuning, oftewel de volksgezondheid, is de belangrijkste taak van de overheid. Niemand in Zoetermeer wil dan ook dat het ziekenhuis verdwijnt, dat blijkt ook wel uit reacties van inwoners. Hoe het dan kan dat die democratische wil aan de zijlijn staat terwijl financiers en verzekeraars onze gezondheidszorg reduceren tot Euro’s onderaan de balans, ik vind het onbegrijpelijk’.

In Zoetermeer worden 9,6% van de sociale huurwoningen bewoond door mensen die daar niet voor in aanmerking zouden komen als zij nu een sociale huurwoning aanvragen, de zogenaamde goedkope scheefwoners. Deze inwoners houden een sociale huurwoning bezet die eigenlijk is bedoeld voor mensen die onder de inkomensgrens van ongeveer € 41.000 (eenpersoonshuishouden) of ongeveer € 45.000 (meerpersoonshuishouden) vallen. ‘Gezien de lange wachttijden voor sociale huurwoningen is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk doorstromen naar een bij hun inkomen passende woning’, aldus VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Daarom zetten we onder meer in op de bouw van middeldure huurwoningen, het realiseren van flexwoningen, en doorstroommakelaars. Echter de sociale huurwoningen blijven door subsidie altijd goedkoper en daardoor is het lucratief om te blijven hangen in een woning waar men eigenlijk geen recht meer op heeft. Jeffrey van Gils: ‘Een maatregel die gezien de wachtrijen nu keihard nodig is! Ik heb daarover schriftelijke vragen aan het college gesteld’.’.

Zaterdag 18 juni 2022 hield de fractie van de Zoetermeerse VVD een fractiedag op Scheveningen. Onder qua weeromstandigheden optimale condities was de hele fractie neergestreken in de vergaderaccommodatie van restaurant Villani aan de Tweede Haven. Terwijl in het meer noordelijke deel van de Scheveningse haven het vanwege vlaggetjesdag een drukte van jewelste was, kon de fractie in betrekkelijke rust met elkaar in gesprek gaan om de komende jaren nog beter op elkaar ingespeeld te raken. Deze teambuildingssessie werd kundig geleid door Jan Iedema zodat geheel in de VVD-traditie de fractieleden niet alleen serieus maar ook op relaxte wijze met elkaar in gesprek gingen over hoe samen nog meer uit het fractieteam gehaald kan worden.

De leden van de Zoetermeerse VVD hebben er drie jaar op moeten wachten, maar op vrijdag 17 juni 2022 was het dan eindelijk weer zover: de traditionele Langste Dag Barbecue! Gastheer Ron van den Berg had zijn woning en achtertuin opengesteld om onder genot van een hapje en een drankje weer eens op gezellige wijze bij elkaar te komen. Het weer werkte uitstekend mee want de omstandigheden waren werkelijk ideaal. Tot ver in de kleinste uurtjes bleef de temperatuur meewerken aan een geslaagde avond. En uiteraard de grote variatie aan lekker vlees, vegetarische en veganistische hapjes van de bekende lokale slager Reas die op vakkundige wijze werden klaargemaakt. Kortom, een zeer geslaagde avond die smaakt naar meer. Bijvoorbeeld op de twee zomerborrels die op 21 juli en 19 augustus gepland staan. Lokaal netwerk voorzitter Dick Faas memoreerde in zijn welkomswoord aan het feit dat het feit dat Corona de afgelopen twee jaar de barbecue in de weg had gestaan. Deze en alle andere geplande verenigingsactiviteiten hadden geen doorgang kunnen vinden. En samenkomsten als de jaarlijkse barbecue zijn toch essentieel om een bruisend verenigingsleven met elkaar te vieren.

Maandag 13 juni vond het resultatendebat plaats in de gemeenteraad. Jaarlijks legt het college met de jaarstukken verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur van het voorbije jaar. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn samengevoegd in één document die de 'jaarstukken' worden genoemd. Het jaar 2021 is afgesloten met een ‘positief’ rekeningresultaat van € 15,3 miljoen. 'Positief tussen aanhalingstekens', aldus het college in de toelichting: 'Omdat dit resultaat een vertekend beeld geeft. Door Covid-19 kon veel van de gemeentelijke dienstverlening niet of gedeeltelijk niet worden uitgevoerd en kwamen activiteiten stil te liggen. Dit betekent dat deze doorschuiven naar 2022'. Voor de Zoetermeerse VVD voerde VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer het woord: 'Altijd fijn om jaarstukken te mogen lezen waaruit als algemene conclusie op te maken valt dat de gemeente er goed voor staat. De Zoetermeerse VVD is blij te zien dat de heffingen al een aantal jaren stabiel zijn en ook de woonlasten redelijk stabiel blijven. Mooi om te zien dat de gemeente onze inwoners niet zwaarder belast, zeker gelet op de pittige afgelopen jaren. Hier hebben wij ons als VVD al jaren hard voor gemaakt'. Een heel ander geluid liet GroenLinks horen. Het verhogen van de OZB staat daar bovenaan voor extra investeringen in onder meer natuur en cultuur. Voor De Zoetermeerse VVD is dit onbespreekbaar!

Woensdag 8 juni werd voorafgaande aan de installatie van de wethouders in het nieuwe college van burgemeester en wethouders, eerst gedebatteerd over het coalitie-akkoord 2022 – 2026 ‘Samen doen wat nodig is’. Wat vooraf was te verwachten was tijdens het debat goed zichtbaar: de coalitiepartijen waren tevreden met het overeengekomen akkoord, de meeste oppositiepartijen vonden het maar niks: concrete plannen waren te concreet, opzettelijk opengelaten ruimte voor meedenken op de uitvoering vanuit de oppositie vond men getuigen van te weinig ambitie en een akkoord op hoofdlijnen was eigenlijk veel te vaag. Steeds terugkerende beleidsthema’s in het debat waren de woningbouwambitie, de vermeende verschraling van de cultuursector, het onterechte verwijt dat op veiligheid alleen aandacht zou bestaan voor repressie. Voor de Zoetermeerse VVD voerde VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer het woord. ‘Voor u staat een heel trotse en tevreden fractievoorzitter van de Zoetermeerse VVD’, begon zij haar betoog; ‘Hoewel het een akkoord op hoofdlijnen is, staan in het akkoord veel mooie en realistische plannen’.

Met het vertrek van Jan Iedema uit de fractie van de Zoetermeerse VVD wegens het zitting nemen in het nieuw gevormde college van burgemeester en wethouders, was binnen de fractie een vacature ontstaan. Deze opengevallen zetel is ingevuld door Jeffrey van Gils. Een oude bekende want Jeffrey had ook zitting in de vorige fractie (2018 - 2022) van de Zoetermeerse VVD. ‘Ik ben blij dat ik het raadswerk weer kan oppakken’, aldus Jeffrey van Gils: ‘Ik heb na de verkiezingen wel gewoon deelgenomen aan het fractie-overleg, anticiperend op het weer gaan deelnemen van de VVD in de coalitie. Maar het nu weer daadwerkelijk in de raad kunnen vertegenwoordigen van de VVD is natuurlijk waarom ik mij vorige jaar weer kandidaat heb gesteld. Ik heb er ontzettend veel zin in met een leuke portefeuille waar ik mijn tanden goed in kan zetten’.

Woensdag 8 juni is in een extra raadsvergadering het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. De zes, deels nieuwe, wethouders van de Zoetermeerse VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en CU/SGP kunnen samen met burgemeester Michel Bezuijen aan de slag met het recent gesloten coalitie-akkoord 2022 – 2026 ‘Samen doen wat nodig is’. Voor de Zoetermeerse VVD maakt Jan Iedema weer deel uit van het college die daarin ook de rol van eerste loco-burgemeester voor zijn rekening neemt. ‘Ik ben trots en vereerd dat ik weer namens de Zoetermeerse VVD in het college zitting mag nemen. Er ligt een heel mooi coalitie-akkoord op tafel dat de komende vier jaar alle aandacht verdient om uitgevoerd te worden’, aldus wethouder Jan Iedema: ‘Ik heb er enorm veel zin in om dat te gaan doen en om Zoetermeer nog leuker en bruisender te maken’.

Woensdag 8 juni wordt naar verwachting het nieuwe college van burgemeester en wethouders geïnstalleerd. De Zoetermeerse VVD heeft vorige week een coalitie-akkoord ‘Samen doen wat nodig is’ getekend samen met de LHN, PDvZ, Zó Zoetermeer, CDA en CU/SGP dat op vrijdag 3 juni in een persconferentie is gepresenteerd. VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer de belangrijkste punten voor de VVD toegelicht. Lees hier meer daarover. De Zoetermeerse VVD is zeer tevreden over het bereikte onderhandelingsresultaat. Wat staat er zoal in het coalitie-akkoord? Een belangrijk speerpunt is het zorgen voor meer veiligheid op straat. De coalitie wil de stad veilig houden door de inzet te richten op de aanpak van jeugdgroepen, geweldsincidenten, veiligheid in en rondom scholen en de ondermijnende criminaliteit in buurten, industrieterreinen en horeca. Daartoe  wordt de handhaving versterkt door fors meer BOA’S in te zetten en om in de stad te doen wat nodig is als de situatie daar om vraagt, zoals meer cameratoezicht en preventief fouilleren. En dat is precies wat de Zoetermeerse VVD de keizers heeft beloofd te willen doen: meer handhavers, meer cameratoezicht daar waar nodig, effectieve aanpak van jeugdgroepen.

Vrijdag 3 juni presenteerden de zes partijen die in april aan de onderhandelingen voor een nieuw college begonnen, het coalitie-akkoord 2022-2026 'samen doen wat nodig is'. In de persconferentie in de raadzaal keek VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer tevreden terug op het bereikte resultaat en de onderhandelingen daar naar toe. 'Voor u zit een heel trotse en tevreden fractievoorzitter van de Zoetermeerse VVD.  Niet alleen vanwege de inhoud van ons coalitie-akkoord, maar ook als ik terugkijk op het proces van de totstandkoming ervan. Wij hebben als zes partijen met verschillende idealen, onze krachten weten te bundelen om samen te doen wat nodig is voor Zoetermeer en onze Zoetermeerders. We hebben hard gewerkt om plannen te maken die recht doen aan alle inwoners van onze stad en oplossingsrichtingen geven voor de uitdagingen die we als stad hebben. Deze plannen helpen ons uitvoering te geven aan de visie Zoetermeer 2040', aldus Lisette Meier: 'We hebben bewust nog niet alles in detail uitgewerkt, een akkoord op hoofdlijnen dus. Dit houdt ons flexibel in de uitvoering: doen wat op een zeker moment nodig is en kunnen inspelen op bijvoorbeeld landelijke ontwikkelingen. Maar ook: ruimte voor inbreng van de politieke partijen die niet aan tafel zaten. Zo laten we elke uitgebrachte stem gelden de komende vier jaar!

Op maandag 30 mei stond de bespreking van de Eerste rapportage Sociaal Domein 2022. Sinds de decentralisaties in 2015 van WMO, Jeugdwet en Participatiewet ontvangt de raad drie keer per jaar een rapportage sociaal domein. Deze rapportages worden op verzoek van de raad opgesteld en zijn bedoeld om de inzet en de kostenontwikkeling in het sociaal domein beter te kunnen volgen en om te kunnen beoordelen of de beoogde vernieuwing ook daadwerkelijk plaatsvindt. ‘En om dat te beoordelen en indien nodig op bij te sturen heb je sturingsinformatie nodig. Want als je wilt weten of iets werkt wat je doet, moet je dit meten en toetsen’, aldus VVD vice-fractievoorzitter en portefeuillehouder Jeugd, WMO en Wijkgericht werken Rob Duiven: ‘In de voorliggende rapportage ontbreekt deze nog te veel en daardoor is er te weinig zicht op de effectiviteit en doelmatigheid van het beleid. De Zoetermeerse VVD wil met volgend college op zoek naar welke sturingsinformatie noodzakelijk is en hoe dit een plek kan krijgen in deze rapportage’.

'Mensen die door oorlogen en geweld in hun eigen regio op de vlucht zijn geslagen hebben recht op asiel, op een tijdelijke veilige opvang. Die opvang en inburgering moeten dan wel op orde zijn, ook in Zoetermeer', zo vindt VVD-raadslid en portefeuillehouder asiel en vluchtelingen Rob Duiven. Er is echter een onverminderd gestaag stijgende stroom van statushouders voor wie, naast autochtone Nederlanders, in Zoetermeer geschikte huisvesting gevonden moet worden. ‘De Zoetermeerse VVD heeft al diverse malen aan de bel getrokken om deze stroom effectief op te vangen, met name door het bieden van sobere, tijdelijke huisvesting, zodat de huisvesting van inwoners niet verder onder druk komt te staan’, aldus Rob Duiven. In een brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer van 29 maart 2022 worden gemeenten gevraagd hun inspanningen op het terrein van huisvesting te vergroten. Rob Duiven: ‘Daarom heeft de Zoetermeerse VVD vragen aan het college gesteld naar onder meer de impact hiervan voor Zoetermeer en Zoetermeerders’.

Door corona trok het openbaar vervoer veel minder passagiers en waren restaurants, cafés en clubs noodgedwongen gesloten. Nu het nachtleven weer op gang is gekomen, kan je echter wachten tot je een ons weegt bij de bushalte: de nachtbussen komen niet. Die houdt vervoerder HTM in de garage. Sinds februari, het moment dat de horeca weer in de nacht open mocht, meldt de HTM op zijn website dat de zes nachtbussen (N1 naar Scheveningen tot en met N6 naar Zoetermeer) ‘voorlopig’ niet rijden. VVD-raadslid Vivianne van Yperen verbaast zich erover dat de bussen nog steeds niet rijden en stelde vragen aan het stadsbestuur: ‘Als je studenten wilt aantrekken en wilt voorkomen dat jongvolwassenen wegtrekken, moet je zorgen voor goede ov-verbindingen. Door corona is het openbaar vervoer afgeschaald en we merken nu dat de nachtverbindingen niet worden hersteld. Een goed werkend nachtnet is belangrijk voor de ontsluiting van Zoetermeer en is cruciaal om Zoetermeer ook onder uitgaand publiek en studenten een aantrekkelijk woonplaats te houden’.

Maandag 9 mei stond het Raadsvoorstel Plan van Aanpak Omgevingsplan Zoetermeer op de agenda van de commissie Stad. Voor het 18-jarige VVD-commissielid Quinten de Gruijter een eerste optreden als jongste volksvertegenwoordiger in de Zoetermeerse politieke arena. Zijn eerste optreden ging over een belangrijk thema: het opstellen van het Omgevingsplan voor Zoetermeer. Op het moment dat de nieuwe Omgevingswet in werking treedt, is het nieuwe instrument Omgevingsplan van toepassing. Het Omgevingsplan is de vervanger van zowel het ‘oude en vertrouwde’ Bestemmingsplan als de regels in de gemeentelijke verordeningen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De discussie in de commissie ging onder meer over de uitgangspunten zoals het implementeren van zaken uit de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 en het dereguleren van regels. ‘De Zoetermeerse VVD is voor minder regels, niet alleen vanuit het belang van inwoners en bedrijven, maar ook om de kosten van de gemeente voor de uitvoering van regels te beperken’, aldus Quinten: ‘Hoe zorgen we er dus voor dat de regeldruk voor inwoners en ondernemers minder wordt? Wat de VVD betreft: ga uit van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid’, was zijn pleidooi in de richting van het college.

Op 5 april heeft de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld over de op 31 maart 2022 door de MRDH gepresenteerde ‘Plannen metro- en tramnetwerk 2030 regio Rotterdam stap verder’. In deze plannen wordt met geen woord gerept over de ZoRo-lijn. Op Zoetermeers grondgebied staan sinds de ingebruikname van station Lansingerland-Zoetermeer al een aantal jaar alle seinen voor een directe verbinding naar Rotterdam op groen. Daarmee wordt niet alleen de drukke tramverbindingen naar Den Haag en Metrolijn E ontlast, maar wordt ook het reiscomfort vergroot en de reistijden verkort, waardoor meer Zoetermeerders het OV richting de tweede stad van ons land zullen pakken. ‘Reden voor de Zoetermeerse VVD te vragen op welke wijze met Zoetermeer binnen de MRDH afstemming is gezocht over de nieuwe plannen en wat Zoetermeer doet om de bekendheid van de plannen voor de ZoRo-lijn binnen de regio Rotterdam te vergroten’, aldus VVD-raadslid Rob Duiven: ‘En welke mogelijkheden het college ziet om de realisatie van de ZoRo-lijn te versnellen’.

Op zaterdag 30 april brachten VVD-raadslid Rob Duiven en VVD-commissielid Ruud van den Beukel een werkbezoek aan Zorgboerderij Swaenesteyn. Zij kregen een enthousiaste en gedreven rondleiding en toelichting van Bert en Adriënne Hoogenboom over het ontstaan, de aanpak en de werkwijze van dit unieke familiebedrijf in Zoetermeer dat aan kinderen die dat nodig hebben een veilige en fijne plek biedt waarin zij zich thuis, welkom, veilig en gewaardeerd voelen. Zorgboerderij Swaenensteyn is een plek waar kinderen, jongeren en jongvolwassenen welkom zijn die extra begeleiding nodig hebben in hun ontwikkeling. In een groene en ruimtelijke omgeving worden tal van activiteiten geboden, gericht op ontwikkeling en ontspanning. Daarnaast biedt de zorgboerderij educatie en trainingen aan. De aan de rand van de Meerpolder gelegen zorgboerderij is aangesloten bij de vereniging van zorgboeren, is gecertificeerd en werkt volgens het kwaliteitssysteem van de Federatie Landbouw en Zorg.

Kraanwater uit de kraan wordt in Nederland als vanzelfsprekend beschouwd. Op 16 maart 2022 meldde de Vewin echter dat het een grote uitdagingen ziet in het garanderen van tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor de nieuwe woningen, zoals deze in de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw zijn voorzien. De Zoetermeerse VVD stelde op 21 maart schriftelijke vragen aan het college. Het college deelt de mening van de Zoetermeerse VVD dat de woningbouwplannen en de economische ontwikkeling van Zoetermeer en andere ambities zoals die onder meer zijn voorzien in de visie Zoetermeer 2040, niet in gevaar mogen komen eventuele dreigende knelpunten in de beschikbaarheid van voldoende drinkwater. VVD-raadslid Rob Duiven: ‘Het college is zich bewust van de uitdagingen die er zijn om de verschillende plannen met elkaar in overeenstemming te brengen. Drinkwatervoorziening is een vitale sector waar het college terdege rekening mee zal houden in de plannen. Dat stelt mij gerust en eerlijke gezegd had ik ook niet anders gedacht’. 

Op 4 maart heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD schriftelijke vragen gesteld over het initiatief van vier enthousiaste Zoetermeerse ondernemers om sportschool in de oud-evenementenlocatie 2B-Home te starten. Naar aanleiding van de reactie van het college hebben de Zoetermeerse VVD en de LHN een agenderingsverzoek gedaan om het college kritisch te bevragen. Op dinsdag 19 april stond het onderwerp op de agenda van de Zoetermeerse gemeenteraad. VVD-raadslid en woordvoerder op dit onderwerp Vivianne van Yperen: ‘De Zoetermeerse VVD vindt de opstelling en de eerdere reactie van het college teleurstellend en niet getuigen van bereidheid daar waar mogelijk actief en slagvaardig ondersteuning te bieden aan ondernemende Zoetermeerders. Ondernemers vinden geen integraal loket, maar een gesegmenteerde gemeente. En dat maakt dat deze ondernemers van het kastje naar de muur worden gestuurd. Als we als gemeente zo met onze ondernemers omgaan, verliezen we een hoop enthousiasme en initiatief, maar bovenal mooie ondernemingen in onze stad’.

Dinsdag 19 april besprak de Zoetermeerse gemeenteraad de stand van zaken met betrekking tot de noodopvang van Oekraïners in Zoetermeer. VVD-raadslid en portefeuillehouder vluchtelingen- en asielzaken Rob Duiven: ‘De invasie van Rusland in Oekraïne is een schandalige aanval op een vrij, soeverein Europees land. Een bron van immens menselijk leed en verdriet onder de Oekraïense bevolking. Mensen uit Oekraïne die door deze oorlog op de vlucht zijn geslagen verdienen daarom een veilige opvang. In Europa, in Nederland en dus ook in Zoetermeer’. Gelukkig heeft Zoetermeer deze opvang naar het oordeel van de Zoetermeerse VVD met verve opgepakt. De Gemeente maar ook partnerorganisaties zoals de Binnenbaan, de kerken, Piëzo en Vluchtelingenwerk, maar niet in de laatste plaats vele inwoners uit Zoetermeer, dragen hun steentje bij. ‘Zij bieden opvang, onderdak, onderwijs en andere vormen van ondersteuning. Deze inzet van velen verloopt goed en verdient onze solidariteit, steun en waardering’, hield Rob Duiven de raad voor.

Mensen die door oorlogen en geweld in hun eigen regio op de vlucht zijn geslagen hebben recht op asiel, op een tijdelijke veilige opvang. Die opvang en inburgering moeten dan wel op orde zijn, ook in Zoetermeer, vindt de Zoetermeerse VVD. Er is echter een onverminderd gestaag stijgende stroom van statushouders voor wie, naast autochtone Nederlanders, in Zoetermeer geschikte huisvesting gevonden moet worden. VVD-raadslid en portefeuillehouder asiel en vluchtelingen, Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD heeft al diverse maken aan de bel getrokken om deze stroom effectief op te vangen, met name door het bieden van sobere, tijdelijke huisvesting, zodat de huisvesting van inwoners niet verder onder druk komt te staan. Daarbovenop is de druk op het vinden van tijdelijke huisvesting door de grote stroom van mensen die de door de militaire invasie van Oekraïne door Rusland naar West-Europa zijn gevlucht, nog verder toegenomen’. In de brief van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer van 29 maart 2022 kondigt deze aan dat het COA de komende extra vergunninghouders zal gaan plaatsen. Reden voor de Zoetermeerse VVD om daarover schriftelijke vragen aan het college te stellen.

De Cororona-pandemie maakte het lange tijd niet mogelijk afscheid te nemen van oud-raadslid,- fractievoorzitter en -wethouder Marc Rosier. Zondag 10 april was het dan eindelijk zover dat het Lokaal Netwerk Zoetermeer van de VVD Marc in het zonnetje kon zetten als dank voor zijn aandeel in de afgelopen 12 jaar in de Zoetermeerse politiek. Diverse leden van het Lokaal Netwerk hadden daarom gehoor gegeven aan de uitnodiging van het bestuur om onder genot van een hapje en een drankje in De Vrienden van de Burgemeester het afscheid van Marc Rosier bij te wonen. Voorzitter Dick Faas memoreerde in zijn toespraak de bijzondere momenten gedurende die periode dat Marc zijn stempel heeft gezet op de VVD-inbreng in de raad en het college.

Op 31 maart 2022 presenteerde de MRDH ‘Plannen metro- en tramnetwerk 2030 regio Rotterdam stap verder’. Daarin staan 8 uitgangspunten richting 2030 waarmee het openbaar vervoer in de regio Rotterdam verbeterd moet worden. Zoetermeer is onlosmakelijk verbonden met deze regio en de |Zoetermeerse VVD vindt het dan ook positief dat in de plannen een verhoging van de frequentie metrolijn-E zit. Maar helaas wordt in de plannen geen woord gerept over de ZoRo-lijn. De Zoermeerse VVD heeft naar aanleiding van dit rapport hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld. VVD-raadslid Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD blijft zich in de regio inzetten op het doortrekken van de RandstadRail naar Rotterdam (ZoRolijn). Dat is een heldere belofte uit ons Verkiezingsprogramma!’.

Maandag 4 april besprak de Zoetermeerse gemeenteraad de politieke duiding van het raadplegend referendum over het afvalbeleid zoals dat in december 2020 was vastgesteld. VVD-raadslid en portefeuillehouder afval Berend Aptroot was voor de Zoetermeerse VVD woordvoerder. In zijn maidenspeech lichtte hij het standpunt van de fractie toe: ‘De uitslag van het referendum is wat ons betreft heel duidelijk. Van alle uitgebrachte stemmen heeft ruim 80% van de kiezers tegen het voorgenomen afvalbeleid gestemd. Ondanks dat een opkomst van 51,9% teleurstellend is, geeft de uitslag wel een duidelijk beeld van de wensen van onze inwoners’, aldus Berend Aptroot: ‘Het overgrote deel van de Zoetermeerders zit dus niet te wachten op dit afvalbeleid. De verplichte bronscheiding inclusief de extra containers, het betalen per afstort, de lagere ophaalfrequentie zijn veel gehoorde issues binnen dit beleid. De Zoetermeerse VVD herkent zicht in de uitkomst van het referendum’.

Maandag 4 april debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad in aanwezigheid van verkenner Sander Dekker over zijn advies tot het vormen van een nieuwe coalitie en daarmee nieuw college van burgemeester en wethouders. Voor de Zoetermeerse VVD nam VVD-fractievoorzitter Lisette Meijer deel aan het debat. ‘Nog geen week geleden werden we als raad geïnstalleerd en nu staan we hier alweer om met elkaar te debatteren over de verkenning en formatie. Er zit flink vaart in!’, aldus Lisette Meijer: ‘Laat ik beginnen met alle partijen hier te bedanken voor de fijne, constructieve gesprekken die wij als grootste partij in de pre-verkenningsfase hebben gevoerd. En wij zijn ook verheugd te lezen dat de heer Dekker zijn gesprekken ook zo heeft ervaren’.

Verkenner Sander Dekker adviseert dat de Zoetermeerse VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en CU-SGP aan de tafel gaan om samen de onderhandelingen te starten voor een nieuw coalitieakkoord. In zijn eindrapport constateert Dekker dat deze partijen elkaar gevonden hebben in een gezamenlijk streven te bouwen aan een sterk en stabiel stadsbestuur voor de komende vier jaar. Sander Dekker: ‘Ik ben ervan overtuigd dat zij samen in staat zijn om hun politieke verschillen te overbruggen en te doen voor de stad wat nodig is. Het levert een stadsbestuur op dat met de drie grootste lokale partijen recht doet aan de uitslag van de verkiezingen. Tegelijkertijd brengen VVD, LHN en CDA veel bestuurservaring mee. Zó! Zoetermeer en de CU-SGP hebben weliswaar nog niet eerder deelgenomen aan het Zoetermeerse stadsbestuur, maar worden alom gewaardeerd voor de constructief-kritische bijdrage die zij hebben geleverd vanuit de Zoetermeerse raad. Gezamenlijk zijn deze zes partijen in mijn ogen in staat om te komen tot een sterk en stabiel stadsbestuur’.

Op donderdag 31 maart hebben VVD-raadsleden Rob Duiven en Berend Aptroot een werkbezoek gebracht aan museum De Voorde. Zij kregen van interim-directeur Hans van de Bunte en conservator Marionne Kube een uitgebreide uitleg van de strategie, ideeën en plannen van het museum. Museum De Voorde wil zich onderscheiden door de nadruk te leggen op  de sociaal maatschappelijke kanten van alledaagse en historische onderwerpen en voorwerpen. Het wil hét museum in Nederland zijn over identiteit en het dagelijks leven. Uiteraard werden tijdens het werkbezoek ook de exposities ‘Spierballen, Stiletto’s en Superhelden’ en ‘Respect!’ bezocht.

Op woensdag 30 maart besprak de nieuwe gemeenteraad de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Elke fractie gaf een politieke duiding van deze uitslag. Voor de fractie van de Zoetermeerse VVD liet fractievoorzitter Lisette Meijer haar licht schijnen op het oordeel van de kiezer: ‘De VVD is met ruim 6800 stemmen de grootste partij in Zoetermeer gebleven. We moeten het echter wel met twee zetels minder doen. Onderdrukte blijdschap is dan ook de uitdrukking die onze fractie het beste past’. De Zoetermeerse VVD ziet graag een kleine, compacte coalitie, die recht doet aan de uitslag. Een coalitie die slagkracht heeft, een mix kent van ervaren en minder ervaren bestuurspartijen. Waar partijen met en zonder landelijke roots samenwerken als lokaal hart van de stad. En met die coalitie maken we graag een dun coalitieakkoord, waarbinnen er veel ruimte is voor samenspel tussen coalitie en oppositie’.

Lisette Meijer (35) is door de VVD-fractie unaniem gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. Meijer maakt haar rentree in de Zoetermeerse politiek, na al eerder als raadslid en vice-fractievoorzitter in de gemeenteraad te hebben gezeten (periode 2014-2018). 'Ik voel mij zeer vereerd met het vertrouwen dat mijn fractiegenoten mij geven om deze rol te vervullen. Ik kijk ernaar uit om samen met onze stevige fractie verder te bouwen aan een liberaler Zoetermeer. Zorgen dat er gebouwd blijft worden, dan we meer grip op de zorg krijgen en dat de gemeente financieel stabiel is, zijn voor mij belangrijke speerpunten'.

Op maandag 30 maart zijn in de eerste gemeenteraadsvergadering in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen de 39 nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Daaronder de vijf raadsleden in de nieuwe fractie van de Zoetermeerse VVD: Jan Iedema, Lisette Meijer, Rob Duiven, Vivianne van Yperen en Berend Aptroot. Ook werden de eerste commissieleden geïnstalleerd waaronder Ruud van den Beukel en Quinten de Gruijter namens de Zoetermeerse VVD Met deze zeven leden van de nieuwe fractie zal de VVD de komende jaren de belangen van Zoetermeer en haar inwoners gaan behartigen. De samenstelling van de fractie kan nog wijzigen als de VVD deel gaat uitmaken van een nieuw te vormen college.

 

Op 28 maart 2022 hebben VVD-ers Jan Willem Schotel en Robbert Moree een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen vanwege hun verdiensten in de gemeentepolitiek. Beide heren zijn benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.Op het stadhuis reikte burgemeester Michel Bezuijen de koninklijke onderscheidingen uit tijdens de laatste vergadering van de zittende gemeenteraad van Zoetermeer. Jan Willem Schotel en Robbert Moree zullen beiden niet terugkeren in de gemeenteraad. Lisette Meijer, de nieuwe fractievoorzitter Zoetermeerse VDD: 'We zijn Robbert Moree en Jan Willem Schotel enorm dankbaar voor hun tomeloze inzet voor onze stad. We zijn trots op zulke actieve VVD-ers die echt van betekenis zijn geweest voor onze inwoners'.

Voormalig minister en -staatssecretaris Sander Dekker is aangesteld als informateur voor de onderhandelingen over de nieuwe coalitie in Zoetermeer. VVD-lijsttrekker Jan Iedema nam direct na de gemeenteraadsverkiezingen het voortouw om de eerste gesprekken met de lijsttrekkers en fractievoorzitters te voeren. Hij polste Sander Dekker voor de rol van informateur. Alle fracties steunden dat besluit. 'Gezien de uitslag van de verkiezingen én de uitkomst van de eerste gesprekken met de partijen, heb ik voorgesteld om een externe informateur/verkenner te benaderen', meldt Iedema. Dekker gaat de partijen in de stad helpen om de mogelijkheden te verkennen om tot een coalitie te komen. Begin april verwacht hij daar zijn advies over af te ronden.

De laatste loodjes voor de VVD-fractie 2018-2022. De afscheidsraad staat gepland voor maandag 28 maart. Vooruitlopend daarop hebben de raads- en commissieleden en fractiemedewerkers uit deze raadsperiode met een diner bij het Zoetermeerse restaurant Smaak en Vermaak in de Dorpsstraat gezamenlijk teruggekeken op een bijzondere raadsperiode. Bijzonder onder meer vanwege het feit dat de raad en de commissies en daarmee ook de fractie vanwege Corona een kleine twee jaar grotendeels digitaal heeft moeten werken. Dat heeft de effectiviteit van alle inspanningen niet in de weg gestaan. Er kon dus met tevredenheid worden teruggekeken op de afgelopen vier jaar waarin mooie resultaten zijn bereikt waar we als Zoetermeerse VVD trots op mogen zijn. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven vatte het zo samen: 'We hebben veel bereikt met elkaar. En dat terwijl we in 2018 zijn begonnen met een relatief onervaren fractie. Maar we hebben onze weg in de stad en wijken, raad en commissie, in de coalitie en in de Zoetermeerse politiek goed met elkaar kunnen vinden en daarmee onze stempel kunnen drukken op zaken die wij belangrijk vinden voor Zoetermeer'.

Kraanwater uit de kraan wordt in Nederland als vanzelfsprekend beschouwd. Op 16 maart 2022 meldde de Vewin echter dat het een grote uitdagingen ziet in het garanderen van tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor de nieuwe woningen, zoals deze in de Nationale Woon- en Bouwagenda en het Programma Woningbouw zijn voorzien. De Vewin ziet echter grote uitdagingen in het garanderen van tijdige beschikbaarheid van voldoende drinkwater voor al deze nieuwe woningen. De Vewin vindt het daarom essentieel dat drinkwater volwaardig wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘Wat de Zoetermeerse VVD betreft mogen ook de woningbouwplannen en de economische ontwikkeling van Zoetermeer en andere ambities zoals die onder meer zijn voorzien in de visie Zoetermeer 2040, niet in gevaar komen door eventuele dreigende knelpunten in de beschikbaarheid van voldoende drinkwater. Daarom heb ik hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld’.

Op basis van de officiële voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen zijn vier kandidaten van de Zoetermeerse VVD met voorkeursstemmen gekozen in de nieuwe gemeenteraad. Dit zijn Jan Iedema, Lisette Meijer, Vivianne van Yperen en Berend Aptroot. Lijsttrekker Jan Iedema kreeg 3101 stemmen. Lisette Meijer kreeg de steun van 1489 kiezers. Vivianne van Yperen kreeg de voorkeur van 402 kiezers. En Berend Aptroot ontving 760 voorkeursstemmen. Dit betekent dat deze vier kandidaten op basis van de ontvangen voorkeursstemmen een zetel in de Zoetermeerse gemeenteraad krijgen. Maandag 21 maart om 10.00 uur wordt in een openbare zitting van het centrale stembureau de definitieve uitslag vastgesteld. Op 30 maart treden de huidige raadsleden af en nemen de gekozen raadsleden hun zetel in.

De Zoetermeerse VVD wil jullie heel erg bedanken voor de steun die we gisteren weer hebben gekregen. Ook de komende vier jaar gaan we weer vol energie voor jullie aan de slag. We willen ook alle partijen die hebben gewonnen van harte feliciteren met de uitslag. Nu begint het proces van formeren waarin wij als grootste partij het voortouw mogen nemen. Wij gaan de komende week met alle partijen om tafel om te kijken hoe we weer zo goed en constructief mogelijk gaan samenwerken voor ons mooie Zoetermeer.

De Zoetermeerse partij is in de voorlopige uitslag nog steeds de grootste politieke partij in in Zoetermeer met 13,2% van de stemmen. Dat is wel een verlies van 3,1% ten opzichte van het resultaat in 2018 toen 16,2% werd gehaald. Dit betekent wel het verlies van twee zetels in de Zoetermeerse gemeenteraad. De fractie bestaat nu nog uit zeven zetels en dat worden er de komende vier jaar vijf. Zeker wordt het allemaal als de officiële uitslag op 21 maart om 10.00 uur wordt vastgesteld door het gemeentelijk centraal stembureau, in een openbare zitting. Dat geldt dan voor het definitieve aantal zetels alsmede voor de kandidaten die, al dan niet met voorkeursstemmen, gekozen zijn. Het opkomstpercentage lag bij deze verkieizing iets hoger dan in 2018. Toen ging 51,25% van het aantal kiesgerechtigde personen naar de stembus, dit jaar 52,3%.

Op 9 februari stelde VVD-fractievoorzitter Rob Duiven schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur. Een dag eerder waren namelijk berichten verschenen in de landelijke media dat in ruim vijftig gemeenten in Nederland camera’s hangen van de Chinese merken Hikvision en Dahua. De camera's zijn goed en niet duur, maar deskundigen hebben hun zorgen uitgesproken over risico’s voor spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten. De betreffende camera’s zouden in vijftig gemeenten hangen, waaronder in Zoetermeer. De VVD wilde weten of dergelijke camera’s inderdaad ook in Zoetermeer gebruikt worden en voor welk doel die dan worden ingezet. De antwoorden kwamen op 14 maart. Rob Duiven: ‘Het college geeft aan dat inderdaad voor de beveiliging van het gemeentelijk vastgoed op 35 locaties in totaal 146 camera’s van het merk Hikvision worden gebruikt. Camera’s van het merk Dahua worden niet gebruikt. De camera’s voor de beveiliging van het Stadhuis zijn van het merk Axis’.

De top 17 van de VVD-lijst is de afgelopen weken van de campagne hard aan het werk geweest om een goed verkiezingsresultaat te behalen. Overal in de stad, maar ook online, kom je de Zoetermeerse VVD tegen. Onze acties zijn gebaseerd op de landelijke strategie waar een Zoetermeers sausje overheen is gegooid. Traditiegetrouw zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen opkomstcampagnes nodig, dat is dit jaar niet anders. Daarom is vooral aandacht besteed aan het bereiken van de VVD-achterban. Er is intensief gecanvast (deur-aan-deur aanbellen), in de vroege avonduren en soms ook overdag. Uiteraard hebben we ook geflyerd, in de Zoetermeerse winkelcentra maar ook in het Stadshart en Dorpsstraat. En vanzelfsprekend was de Zoetermeerse VVD ook present op 12 maart op de Verkiezingsmarkt in het Stadshart.

De Zoetermeerse VVD heeft de afgelopen vier jaar met twee wethouders deelgenomen in het college van burgemeester en wethouders, Marc Rosier en Jan Iedema. Het college blikt aan het naderende eind van hun periode terug op de afgelopen vier jaar. Wat is er waargemaakt van de plannen en ambities? Het is te lezen in ‘Vier jaar Zoetermeer in vogelvlucht’. De laatste twee jaar waarin Zoetermeer te maken kreeg met het coronavirus en de gevolgen ervan, hebben het college in het bijzonder aangegrepen. Het college typeert de periode met de woorden kracht, verbinding en aandacht. 'We hebben het allemaal met groot plezier en vol liefde voor de stad gedaan. Het was niet altijd even makkelijk en natuurlijk kunnen er altijd zaken beter, maar we zijn heel tevreden op wat we neergezet hebben de afgelopen vier jaar. Al met al kunnen we vol trots zeggen: Zoetermeer is dé plek!', geeft het Zoetermeerse college van B&W aan. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven is het hiermee van harte eens: 'Vier jaar gelden ging de nieuwe coalitie vol energie en ambitie aan de slag. Maar in het eerste jaar doemden grote financiële tegenslagen op door de hardnekkige structurele tekorten op de wmo en vooral jeugdzorg. Ingrijpende bezuinigingen waren noodzakelijk. Dat heeft deze coalitie tot een goed einde gebracht. En als VVD kunnen we tevreden zijn dat de voor onze partij belangrijke punten op het vlak van woningbouw en veiligheid nagenoeg overeind zijn gebleven'. 

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik ben Jan Iedema, wethouder en lijsttrekker van de Zoetermeerse VVD. Ik ben net 50, getrouwd met Petra en samen met onze kinderen Roos en Stijn wonen we al jaren met veel plezier in de Leyens. De afgelopen jaren hebben we de stad door de coronacrisis moeten loodsen en hebben we tegelijk weer hard gewerkt aan de verbetering en vernieuwing van Zoetermeer. En nu wil ik graag door. We hebben veel nieuwe woningen nodig, vooral voor starters en voor ouderen, net als meer banen en meer onderwijs. Als het aan mij ligt, gaat het onderhoud in de wijken omhoog en pakken we woningnood nu eens echt goed aan. Op ons kun je bouwen.

IK STA VOOR:

- Meer woningen voor jongeren en ouderen;

- Ruimte bieden aan ondernemers, zodat er meer banen komen;

- Meer mbo- en hbo-opleidingen naar Zoetermeer halen.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Jan zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Lisette Meijer, 35 jaar, en ik woon samen met Branko en mijn twee dochtertjes Olivia en Juliette in Meerzicht. Een veilig, groen en schoon Zoetermeer: ik zie dagelijks om mij heen hoe fijn het opgroeien is in onze stad. Maar het kan beter. Ik zie nog regelmatig plekken waar het onderhoud van Zoetermeer beter op peil moet worden gehouden. Dit maakt onze stad niet alleen schoner en fijner, maar ook veiliger. En binnen die veilige en groene stad, mag het wat mij betreft ook nog wel wat bruisender. Voor mij betekent dit, met aandacht voor de omgeving, meer mogelijkheden om je vrije tijd te besteden. Dus meer ruimte voor sport, evenementen en recreatie. Zo houden we Zoetermeer aantrekkelijk voor onze inwoners, van jong tot oud. Op ons kun je bouwen!

IK STA VOOR:

- Een stad waar je goed en betaalbaar kunt wonen;

- Een bereikbare stad, met goed onderhouden wegen en fietspaden;

- Meer ruimte en dus minder regels voor inwoners en bedrijven.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Lisette zich aan u voor.

De gemeente Zoetermeer is door fietsers uitgeroepen tot beste grote fietsgemeente. Ze ontvangen deze prijs onder andere omdat fietsers vinden dat fietsroutes goed verlicht zijn, voldoende fietsparkeerplekken hebben en fietspaden en fietsstroken vaak breed genoeg zijn. Op donderdag 14 april wordt de prijs uitgereikt. De exacte locatie van de uitreiking is nog niet bekend. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: 'Al jaren zet  Zoetermeerse VVD zich in om van Zoetermeer de veiligste en best bereikbare stad te maken, ook op de fiets en dat wordt nu ook beloond. Topresultaat van onze VVD-wethouder verkeer en vervoer Jan Iedema en zijn voorganger Marc Rosier. Nu alles op alles om de titel volgend jaar te verdedigen!'. 

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Rob Duiven, 63 jaar, getrouwd, vader van drie uitgevlogen dochters, sinds 1984 met veel plezier woonachtig in Seghwaert. In onze stad is het fijn wonen, werken, studeren en recreëren. Dat moet zo blijven wat mij betreft. Dus: Wat goed is, moet goed blijven! Maar wat beter kan, moet beter worden! Daar heb ik mij als fractievoorzitter van de VVD de afgelopen vier jaar keihard voor ingezet en dat wil ik de komende vier jaar met uw steun en stem graag weer doen. Om Zoetermeer nog veiliger, groener, bruisender en mooier te maken. Dat is waar ik voor sta. Dat is waar de Zoetermeerse VVD voor staat. Op ons kun je bouwen!.

IK STA VOOR:

- Een stad waar je goed, veilig en betaalbaar kunt wonen;

- Een vitale stad waar ruimte is voor alle leeftijden;

- Een groene, schone en toegankelijke stad.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Rob zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Vivianne, 30 jaar, samen met mijn vriend, onze dochter en hond wonen wij in Noordhove. Zoetermeer is een heerlijke groene stad om in te wonen, werken, wandelen en sporten maar het kan altijd beter, daar maak ik me graag hard voor. Sinds 2018 ben ik gemeenteraadslid en nu kandidaat #4 voor de Zoetermeerse VVD bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. De afgelopen jaren heb ik mij ingezet voor de jeugd(zorg), veiligheid en een afvalbeleid dat werk voor alle inwoners. Bijvoorbeeld géén extra containers bij je huis als je dat niet wilt en wel gratis ophalen van grofvuil. Hier ga ik graag mee verder. Samen zorgen we voor veilige en schone wijken. Daar geloof ik in!

IK STA VOOR:

- Niet betalen per keer dat je afval weggooit;

- Een stad waar iedereen meedoet en integreert;

- Meer flexibel cameratoezicht, we plaatsen snel camera’s waar nodig, voor verschillende doeleinden.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Vivianne zich aan u voor.

In het Algemeen Dagblad van 4 maart 2022 verscheen het bericht dat vier ondernemende Zoetermeerders, Rick Verreijdt, Frans Porrenga, Kalle van den Berg en Mark Alting, het initiatief hebben genomen een Sportschool in de oud-evenementenlocatie 2B-Home te starten. Over ongeveer een half jaar moet ‘SnowWorld Healthclub 2.0’ openen, aldus de initiatiefnemers. Over drie jaar loopt dat huurcontract met de gemeente Zoetermeer af voor de grond. De initiatiefnemers hopen dat de gemeente het contract wil verlengen en daar in ieder geval op korte termijn uitsluiting over hebben zodat zij hun investeringen en planning daarop kunnen baseren. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD vindt dat ondernemers in Zoetermeer voldoende ruimte moeten krijgen om aan de slag te kunnen. Lokale bedrijven en ondernemers hebben een moeilijke tijd achter de rug. De VVD vindt niet dat zij van het kastje naar de muur mogen worden gestuurd en dat zij snel en duidelijk van de gemeente antwoord moeten krijgen op vragen en dat wordt meegedacht over oplossingen’.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik ben Jeffrey van Gils, geboren en getogen Zoetermeerder. Na een lange zoektocht heb ik mijn eerste huisje in het Stadshart gevonden en daar woon ik nu met veel plezier. Dat plezier gun ik iedereen en mijn doel voor de komende vier jaar blij om dit voor alle jongeren en starters in onze stad mogelijk te maken. Want ergens met plezier wonen, begint met het hebben van een huis.

De afgelopen jaren heb ik mijn studie economie en bedrijfseconomie afgerond aan de Erasmus Universiteit. Als econoom snap ik dat de samenleving draait op de inzet van onze ondernemers en dat de overheid zich daar zo min mogelijk mee moet bemoeien.

Tot slot zet ik me in voor dé kerntaak van onze overheid, de veiligheid. Ik zal me blijven inzet en tegen malafide nachtclubs, tegen overlastgevende lachgas junkies en vóór een veilig gevoel in alle wijken. 

IK STA VOOR:

- Een stad waar je goed en betaalbaar kunt wonen;

- Minder regels voor inwoners en bedrijven;

- Een stad waar je met een veilig gevoel over straat kunt.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Jeffrey zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Thera Hoekstra, 42 jaar. Ik woon al jaren met veel plezier in De Leyens. Prettig wonen in een actieve stad, dat vind ik zo fijn aan wonen in Zoetermeer. Dat betekent dat er logische keuzes gemaakt worden: afval wordt gedeeltelijk door ons gescheiden, net zoals nu, en de rest wordt door de afvalverwerker gedaan. Daardoor houden we genoeg tijd over om leuke dingen te doen, zoals naar het theater, de Boerderij of het Nationaal Videogamemuseum gaan. Natuurlijk zijn er genoeg goede opleidingen in Zoetermeer, zodat iedereen zich kan blijven ontwikkelen. Dit is voor elke inwoner belangrijk en hier zet ik me graag voor in. Op ons kun je bouwen!

IK STA VOOR:

- Afvalbeleid dat past bij onze inwoners;

- Een verscheidenheid aan culturele voorzieningen voor alle leeftijden;

- Kwalitatief goede scholing voor iedereen om goede kansen te houden op de arbeidsmarkt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik ben Berend Aptroot en woon in Noordhove met mijn vrouw en 3 kinderen. Als vader ga ik me inzetten voor een toekomstbestendig, levendig en bruisend Zoetermeer. Het is tijd voor actie bij de woningbouw. We moeten bouwen voor jong en oud zodat iedere Zoetermeerder in onze stad kan blijven wonen. Als grote stad moeten we zorgen voor vertier voor alle leeftijden. Of het nou gaat om eten op het Stadhuisplein, wandelen in het Buitenpark, spelen in de speeltuin, sporten in een beweegpark, jongerenfeesten in het Silverdome, een theaterbezoek of bijvoorbeeld een drankje bij een van de vele evenementen. We moeten Zoetermeerders de ruimte geven om met elkaar te genieten in onze mooie stad. Iedereen die dit verstoort pakken we keihard aan.

IK STA VOOR:

- Een stad waar Zoetermeerders goed en betaalbaar kunnen wonen;

- Een veilige stad, dus meer blauw op straat en flexibel cameratoezicht waar nodig;

- Een goed afvalbeleid, dus geen extra containers in de tuin als je dat niet wilt en 1x per maand huisvuil ophalen is niet genoeg (tegen afval-referendum).

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Berend zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Ruud van den Beukel, ik ben 38 jaar oud, woon in Seghwaert en ben mede-eigenaar van een IT-bedrijf in Zoetermeer. Als ik om me heen kijk dan zie ik veel dingen die hartstikke goed gaan. Dat moet natuurlijk zo blijven én er is ruimte voor verbetering. De gemeente moet haar eigen financiën op orde houden en samen met haar inwoners en ondernemers aan de slag om te zorgen dat we in Zoetermeer goed en betaalbaar kunnen blijven wonen.

IK STA VOOR:

- Een behulpzame stad die haar inwoners en ondernemers via één loket verder helpt;

- Een vitale stad waar wijken groen, schoon en veilig zijn;

- Een bruisende stad waar ondernemers de ruimte krijgen om gave dingen te doen en waarde te creëren.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Ruud zich aan u voor.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Robin Fries en ik woon met mijn gezin in Oosterheem. Mijn jeugd bracht ik door in Driemanspolder; daar heb ik meegemaakt hoe belangrijk het is om goede voorzieningen te hebben. Om te kunnen sporten en uitgaan, maar ook om fijn te kunnen wonen in een veilige en groene stad. Ik ben kandidaat bij de Zoetermeerse VVD op plek 9 en wil me ervoor inzet en dat Zoetermeer een veilige en prettige woonstad voor iedereen blijft.

IK STA VOOR:

- Woningen voor jongeren én ouderen in onze stad;

- Huisvuil nascheiden en niet betalen per keer ophalen;

- Blijvende aandacht voor veiligheid en het beperken van overlast.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Robin zich aan u voor.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen we onze kandidaat raadsleden graag aan je voor. Vandaag is Robbert Morée, plek 10 op onze lijst, aan de beurt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik zit sinds 2010 voor de VVD in de gemeenteraad. Ik heb rechten en economie gestudeerd. Momenteel ben ik coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en freelance journalist voor diverse automagazines. Ik woon samen en is vader van drie zonen. Ik actief in de Kloosterkerk in Den Haag.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Robbert zich aan u voor.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen we onze kandidaat raadsleden graag aan je voor. Vandaag is Quinten de Gruijter, plek 11 op onze lijst, aan de beurt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Quinten, ik ben 18 jaar oud, studeer in Rotterdam en sta op plaats 11 bij de Zoetermeerse VVD. Ik woon al mijn hele leven met veel plezier in Noordhove. Van jongs af aan ben ik erg betrokken en geïnteresseerd in politiek. Tijdens mijn middelbare-schooltijd was ik lid van de medezeggenschapsraad en leerlingenraad en heb ik me altijd ingezet voor de belangen van de leerlingen en voor vernieuwing op school. Ik wil dit, nu ik (eindelijk) 18 ben, graag doorzetten door me in de gemeentelijke politiek voor de inwoners van Zoetermeer, en specifiek de jongeren, in te zetten. De gebieden waar ik me extra op wil richten zijn innovatie, woningbouw en bereikbaarheid. Wil jij net als ik bouwen aan een nog beter Zoetermeer, stem dan op mij!

IK STA VOOR:

- Een stad met meer combinaties van bedrijfsleven en onderwijs;

- De bouw van meer woningen voor jong en oud;

- Een bereikbare stad waar we de Randstadrail uitbreiden met de ZORO (Zoetermeer/Rotterdam) lijn.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Quinten zich aan u voor.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen we onze kandidaat raadsleden graag aan je voor. Vandaag is Ingrid Jacobs, plek 12 op onze lijst, aan de beurt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Ingrid Jacobs, ik ben 58 jaar en sta op de 12e plek op de lijst van de Zoetermeerse VVD. Ik ben moeder van vier fantastische kinderen die inmiddels allemaal uitgevlogen zijn. Ik ben als zesjarige in Zoetermeer komen wonen en heb de stad zien groeien; ik heb verbinding met Zoetermeer en hou van deze stad. Momenteel ben ik bezig met een studie WMO consulent. Ik zet mij graag in voor onze mooie stad en voor onze inwoners. Ik wil actief bijdragen om Zoetermeer met elkaar nog mooier, gastvrijer en comfortabeler te maken.

IK STA VOOR:

- Bouwen voor jong en oud, doorstroom bevorderen;

- Een stad met één aanspreekpunt voor de inwoners van Zoetermeer met een hulp- of zorgvraag;

- Zoetermeer hee meer oog voor de “stille meerderheid” die de gemeente niet altijd zo snel weet te bereiken.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Ingrid zich aan u voor.

Maandag 21 februari 2022 heeft de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel Sociaal Innovatiefonds aangenomen. De raad heeft daarmee de mogelijkheid gecreëerd om projecten en pilots op te zetten en te financieren gericht op het versterken van de preventie en de sociale basis zodat inwoners minder afhankelijk zijn of worden van langdurige ondersteuning. De Zoetermeerse VVD steunt dit voorstel maar plaatste wel een aantal kritische kanttekeningen. VVD-raadslid en woordvoerder voor het sociaal domein Vivianne van Yperen: ‘De VVD steunt de visie om een sociaal innovatiefonds op te richten, want transformeren lukt alleen met een impuls. Een aantal voorstellen voor de projecten dient wat de VVD betreft echter nog beter te worden uitgewerkt. Deze projecten dienen uitgewerkt in raadsvoorstellen ter bespreking aan de raad te worden voorgelegd. In deze raadsvoorstellen wordt de interne toets expliciet meegenomen. De onderlinge samenhang tussen de sub-voorstellen moeten in de vorm van een op te stellen overkoepelend programmaplan worden beschreven. Daarom heeft de VVD, samen met de PvdA, CU/SGP en de LHN, een amendement ingediend om dit in het raadsvoorstel aan te passen’. En met succes, met 37 stemmen voor en 2 stemmen tegen (Zó! Zoetermeer) heeft de raad het amendement aangenomen. Het geamendeerde raadsvoorstel zelf kreeg 36 stemmen voor en 3 stemmen tegen (Zò! Zoetermeer en de PDvZ).

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Ik ben Sabin Jahan en woon met mijn gezin in Palenstein. Ik heb mijn wijk zien veranderen en mooier zien worden door alle inzet van gemeente en inwoners. Ik geloof in hard werken en doorzetten en beoordelen op daden, niet op afkomst. Ik geloof in de eigen kracht van de mens. Iedereen die dat wil, kan en mag zijn kansen pakken, maar het opbouwen van je leven begint met een dak boven het hoofd. Zoetermeer is een prachtige stad en ik wil eraan werken om het nog mooier en beter te maken.

IK STA VOOR:

- Bouwen voor jong en oud;

- Een stad waar gelijkwaardigheid de norm is en iedereen meedoet;

- In Zoetermeer is er geen plek voor windmolens. Wel voor zonnepanelen en groene daken.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Sabin zich aan u voor.

‘Zoetermeer is dè plek. Waar je fijn kunt leven, wonen en werken, waar je goed naar school kunt gaan, kunt sporten, kunst en cultuur kunt maken en ervan kunt genieten’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder citymarketing Thera Hoekstra op maandag 21 februari in het debat over het raadsvoorstel om ‘Zoetermeer 60 jaar groeikern’ en eventuele de ‘Grand Départ’ van de Tour de France vanuit Rotterdam als belangrijke initiatieven te ondersteunen vanuit het Reserve fonds Zoetermeer 2040: ‘Beide onderwerpen horen hierbij: 60 jaar groeikern en Grand Départ. Het zou eeuwig zonde zijn als we deze gouden kans vergooien. De Zoetermeerse VVD stemt daarom graag voor het volledige voorliggende raadsvoorstel’.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen we onze kandidaat raadsleden graag aan je voor. Vandaag is Jan Willem Schotel, plek 14 op onze lijst, aan de beurt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Jan Willem Schotel, 75 jaar. Samen met mijn echtgenote woon ik in het Centrum. De afgelopen 12 jaar heb ik de eer gehad als raadslid actief te mogen zijn voor onze mooie, groene, bruisende stad. Een stad is nooit af en de komende vier jaar zullen we de handen uit de mouwen moeten blijven steken om verwachte en onverwachte uitdagingen aan te gaan.

IK STA VOOR:

- Slimme duurzame oplossingen die haalbaar en betaalbaar zijn;

- Een vitale stad waar beweegruimte is voor alle leeftijden;

- Zo laag mogelijke lasten.

Op maandag 21 februari besprak de Zoetermeerse gemeenteraad het rapport van Van der Feltz advocaten over het feitenonderzoek naar de feiten en omstandigheden die in 2017 hebben geleid tot het NTA-onderzoek, de rechtmatigheid van het onderzoek en de vraag hoe moet worden omgegaan met informatie over personen zoals die tijdens het onderzoek is verkregen. VVD-raadslid en portefeuillehouder Veiligheid Jeffrey van Gils: ‘Het rapport schetst een situatie waar onder de druk van de grote dreigingen die in 2017 speelde rondom radicalisering er een opeenstapeling van ernstige onzorgvuldigheden heeft voorgedaan in elk stap van het proces. Dat is betreurenswaardig, maar gelukkig geeft het rapport geen enkele aanleiding om te denken dat er opzet of andere kwade bedoelingen meespeelde in de totstandkoming of uitvoering van het onderzoek. Uit het rapport blijkt ook niet dat de fouten tot stand kwamen door beleid of anderzijds stelselmatig van aard zijn. Dit lijkt dan ook een perfecte storm waar de processen niet tegen bestand waren’.

Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De komende weken stellen we onze kandidaat raadsleden graag aan je voor. Vandaag is Ed Boon plek 15 op onze lijst, aan de beurt.

MAG IK MIJ VOORSTELLEN:

Mijn naam is Ed Boon, 58 jaar, sinds 1989 samen met mijn vrouw woonachtig in Rokkeveen en ik hou ervan om verbeteringen te realiseren. Ik zie drie belangrijke pijlers: Openbaar Vervoer, arbeidsmarkt en leefbaarheid, met als overkoepelend thema de toegankelijkheid voor iedereen. Dat zijn zaken die we in Zoetermeer goed op orde hebben, maar het kan nog beter. Om dat te realiseren heb ik me kandidaat gesteld als raadslid voor de Zoetermeerse VVD. Op ons kun je bouwen.

IK STA VOOR:

- Toegankelijk (openbaar) vervoer, geen drempels en duidelijke communicatie;

- Een goede werkplek voor iedereen ongeacht ras, afkomst of beperking;

- Wonen en sporten in een ongedwongen en veilige omgeving.

INTRODUCTIEVIDEO:

In deze korte introductievideo stelt Ed zich aan u voor.

 

Op maandag 14 februari 2022 stond het onderwerp ‘Sociaal Innovatiefonds’ op de agenda van de raadscommissie Samenleving. Op 28 juni 2021 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel ‘Afwegingskader Investeringsfonds op basis van Eneco-middelen’ aangenomen. Onderdeel van dit besluit was het instellen van een sociaal innovatiefonds, inclusief het afwegingskader waar aanvragen voor dit fonds aan moeten voldoen. In het voorliggende raadsvoorstel wordt het Sociaal Investeringsfonds formeel in het leven geroepen en worden zeven projecten voorgesteld die vanuit het fonds gefinancierd moeten worden. ‘De Zoetermeerse VVD steunt het voorstel om een Sociaal Innovatiefonds in te richten’, aldus VVD-raadslid en portefeuillehouder voor het sociaal domein Vivianne van Yperen: ‘We hebben het er nu al jaren over hoe zonde het is dat er bij de decentralisaties geen budget toe is gedaan om ook echt mee aan de slag te gaan om te innoveren en transformeren. Dit is dé kans’.

Tijdens het Najaarsdebat op 1 november 2021 heeft de Zoetermeerse VVD de motie ‘Zoetermeer is dé plek met een ouderenvriendelijk sportklimaat’ ingediend. De raad heeft die motie aangenomen. De motie vraagt het college om het 'OldStars'-lidmaatschap te starten en te bevorderen, vanuit het Sportakkoord gedragen door alle sportverenigingen die sport voor 55+'ers aanbieden en om de mogelijkheid te creëren en te bevorderen dat de deelnemers die naar de Fittest 55+ komen voor 1 jaar gratis kennismakingslid van de 'OldStars'-vereniging kunnen worden. Voorts wordt het college opgedragen te bevorderen dat er over het beweegaanbod een gesprek komt met sportaanbieders, waardoor de activiteiten van lnZet verbonden kunnen worden aan de Zoetermeerse sportverenigingen.

Landelijke wetgeving zorgt ervoor dat het verbranden van restafval op termijn duurder wordt dan nu het geval is en verplicht op die manier gemeenten om minder restafval te produceren. Om te voorkomen dat de kosten flink oplopen heeft de gemeente gekeken hoe we hiermee kunnen omgaan en daarbij kan grofweg gekozen worden voor twee manieren: nascheiding en bronscheiding. De Zoetermeerse VVD kiest voor een combinatie van nascheiding met vrijwillige bronscheiding. Voor de inwoners betekent dat gemak en ons restafval wordt beter verwerkt dan nu het geval is. De VVD is tegen diftar, waarbij je moet betalen per keer dat je de ondergrondse container opent of per keer dat je de afvalcontainer aan de weg zet. De Zoetermeerse VVD wil dat het ophalen van grofvuil gratis blijft.

Op 8 februari verschenen berichten in de landelijke media dat in ruim vijftig gemeenten in Nederland camera’s hangen van de Chinese merken Hikvision en Dahua, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. De camera's zijn goed en niet duur, maar deskundigen hebben hun zorgen uitgesproken over risico’s voor spionage en mensenrechtenschendingen door de fabrikanten. De betreffende camera’s hangen in vijftig gemeenten, waaronder in Zoetermeer zo zou blijken uit het NOS-onderzoek. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven VVD heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. De VVD wil weten of dergelijke camera’s inderdaad ook in Zoetermeer gebruikt worden en voor welk doel die dan worden ingezet.

Maandag 7 februari stond het raadsvoorstel ‘Beschikbaar stellen Schaalspronggelden (Strategische Agenda Zoetermeer 2040)’ op de agenda van de commissie Stad van de Zoetermeerse gemeenteraad. Deels behelst dit raadsvoorstel een beleidsneutrale omzettingsslag van de Schaalsprong naar de vorige week maandag definitief vastgestelde Visie Zoetermeer 2040, en het daartoe beschikbaar stellen van de gereserveerde middelen. Voor het andere deel omvat het noodzakelijke beleidsintensiveringen gericht op het verrichten van wijkverkenningen, maken van een woningbouwprogrammering, inregelen van regie, voorbereiding en samenhang, en het investeren en uitbouwen van het relatienetwerk met partners, alsmede de financiering van kosten voor overhead zoals het programmamanagement. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder stadsontwikkeling: ‘De Zoetermeerse VVD steunt dit raadsvoorstel. De omzetting en voorgelegde beleidsintensiveringen zijn immers belangrijke stappen om de uitvoering van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 voortvarend in gang te zetten en te houden. Deze voortvarendheid en focus op de uitvoering is ook bij de behandeling van de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 steeds door de VVD bepleit. Goed dat hier nu mee wordt gestart’.

Dat waren twee vragen die op de eerste avond van de canvas-campagne van de Zoetermeerse VVD werden gesteld werden in een deel van De Leyens. Die avond gingen Thera, Ingrid, Sabin en Quinten op pad om ervaringen en ideeën op te halen. Heeft het canvas-team we u gemist en wilt u de Zoetermeerse VVD toch wat meegeven? Stuur gerust een berichtje en geef uw mening of stel een vraag: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt het verkiezingsprogamma van de VVD hier vinden. Het is makkelijk toegankelijk doordat het in verschillende thema's is ingedeeld: Wonen en de wijkenVeiligheidEconomie en WerkOpenbaar Vervoer en VerkeerJeugd en JeugdzorgOnderwijsOuderenWelzijn en zorgKunst en CultuurSport en RecreatieEnergie en MilieuOpenbaar bestuurFinanciën.

Maandag 31 januari behandelde de gemeenteraad de nota Dierenwelzijn. Het doel van deze nota is om met de instrumenten die de gemeente Zoetermeer ter beschikking heeft de samenleving te stimuleren respectvol met dieren om te gaan en zoveel mogelijk dierenleed te voorkomen. VVD-raadslid en woordvoerder Vivianne van Yperen: ‘De Zoetermeerse VVD is tevreden met de uitwerking van de motie van de PVV die er voor gezorgd heeft dat Zoetermeer nu een officieel dierenwelzijnsbeleid heeft. Dankzij deze nota en de daarin gemaakte afspraken komt het thema dierenwelzijn nu met regelmaat op de agenda en dat vinden wij een goede ontwikkeling’.

Maandag 31 januari heeft de Zoetermeerse gemeenteraad de Omgevingsvisie Zoetermeer, na verwerking van de zienswijzen van inwoners, organisaties en bestuurlijke partners, definitief vastgesteld. VVD-fractievoorzitter en woordvoerder voor de portefeuille stadsontwikkeling Rob Duiven: ‘Wat de VVD betreft zijn de op 17 januari j.l. in de Commissie Stad besproken wijzigingen op correcte wijze in het raadsvoorstel visie Zoetermeer 2040 aangebracht. De VVD kan steunt daarom het raadsvoorstel. Er kan nu met veel energie aan de uitvoering gewerkt gaan worden. Goed te beseffen dat dit een marathon is en geen korte sprint. Een kwestie dus van doorzetten, vasthouden, verstandig omgaan met je energie, tactisch versnellen daar waar mogelijk, temporiseren daar waar het kan, maar altijd met de eindstreep in gedachten’.

Maandag 25 januari besprak de commissie Stad van de Zoetermeerse gemeenteraad het raadsvoorstel Duurzaamheidsfonds Zoetermeer 2040. In het coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Groene veilige stad met ambitie’ is afgesproken dat er bij een succesvolle verkoop van de aandelen Eneco een duurzaamheidsfonds wordt ingesteld. Het Duurzaamheidsfonds biedt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren in de realisatie van de ambities op het terrein van duurzaamheid, waaronder de warmtetransitie en de verkenning windenergie en zonnestroom. Het duurzaamheidsfonds levert uiteraard ook een bijdrage aan het tegengaan van de gesignaleerde negatieve mechanismen in het rapport Louter dan mede aan de basis heeft gelegen aan de Omgevingsvisie Zoetermeer 2040. De VVD-fractie was kritisch op het voorstel, bij monde van VVD-raadslid en woordvoerder Jan Willem Schotel: ‘In de stukken wordt gesteld dat als gevolg van de verduurzaming de woonaantrekkelijkheid van de stad wordt verbeterd. Dat is niet logisch. Verduurzamen andere gemeenten dan niet of minder dan Zoetermeer? Verbetering van woonaantrekkelijkheid is toch iets wat je doet in vergelijking met andere gemeenten? Er wordt voorts gesteld dat dat verduurzaming van woningen leidt tot minder energievraag en daarom tot vermindering van schuldenproblematiek. Ook dat is niet logisch want we proberen de kosten van verduurzaming toch woonlastenneutraal te laten zijn? Maar geeft dat lagere lasten? Minder schuldenproblematiek?’.

In de raadsvergadering van 11 oktober 2021 is motie van de Zoetermeerse VVD aangenomen waarin het college wordt opgedragen de huidige ontheffingen met betrekking tot het plaatsen van een laadkabel over de stoep te verlengen tot 1 januari 2027 en ontheffingen aangevraagd voor 11 oktober 2021 in behandeling te nemen en voor deze ontheffingen dezelfde overgangstermijn te hanteren als voor reeds aangevraagde ontheffingen. VVD-raadslid Jeffrey van Gils: ‘Op de gemeentewebsite staat nu een einddatum van juni 2024. Dat is een stuk korter dan de in het memo beloofde termijn tot 2027. Daarom heb ik in de commissie op 24 januari mondelinge vragen gesteld of het college dit op de website wil aanpassen naar 1 januari 2027. Voorts heb ik gevraagd of voor het aanvragen van de vergunning nu werkelijk € 180 in rekening gebracht moet worden. Dit is immers een fors bedrag voor een vergunning om een rubberen mat op de stoep te mogen leggen’.

Op maandag 17 januari 2022 vond in de commissie Stad de bespreking plaats van de ingediende zienswijzen op de ontwerp-Omgevingsvisie Zoetermeer 2040 zoals die op 21 juni 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Diverse inwoners, organisaties en bestuurlijke instanties hebben in hun zienswijze aan hun mening over de Omgevingsvisie kenbaar gemaakt en suggesties aangereikt. In zijn inbreng bedankte VVD-fractievoorzitter en woordvoerder op dit onderwerp Rob Duiven de indieners van de zienswijzen voor hun bijdrage. 'Deze Omgevingsvisie is namelijk belangrijk voor Zoetermeer want hiermee wordt de koers uitgezet voor onze stad op weg naar en ook voorbij 2040. Een koers die voor een belangrijk deel zijn oorsprong vindt in het niet tot optimisme aanleiding gevende Louter-rapport uit 2020. Een koers die ervoor moet zorgen dat de trage maar gestage erosie van de fysieke, sociale en economische fundamenten van de stad, waar in het rapport melding van wordt gemaakt, succesvol wordt gestopt. Laten we deze aanleiding bij de uitvoering van deze visie niet uit het oog verliezen’, zo was zijn oproep in de commissie.

De Zoetermeerse VVD vindt het dat bereikbaarheid en winkelgemak van een winkelcentrum en een markt belangrijke zaken zijn die goed geregeld horen te zijn. De fractie van de VVD heeft van enkele betrokkenen vernomen dat er al lange tijd sprake is van een nog niet opgeloste parkeer- en verkeerproblematiek als de markt bij het winkelcentrum Rokkeveen er staat.  De situatie rond de marktopstelling zorgt voor veel mopperende klanten maar met name en verlies aan klanten in het winkelcentrum. Dit probleem speelt kennelijk al langer en ondernemers zijn het beu. Reden voor de fractie van de VVD in de persoon van VVD- commissielid Harm Meijer hierover op maandag 17 januari 2022 mondelinge vragen aan het college te stellen: ‘Dit probleem speelt al enige jaren vanaf 2017. De VVD wil van het college weten of  het college het met ons eens dat er een oplossing moet komen voor dit langslepend conflict en wat de gemeente gaat doen om dit probleem aan te pakken en op welke termijn we kunnen verwachten dat het is opgelost’. 

Kwetsbaarheden in industriële controlesystemen waarmee onder meer verkeerslichtsystemen, rioleringen, klimaatinstallaties, veiligheidssystemen, pompen en parkeerplaats- en laadpaalinfrastructuur worden aangestuurd, frustreren de overheid steeds meer, zo bleek uit recent onderzoek. Het doorvoeren van updates voor deze systemen verloopt doorgaans erg traag gaat en is lastig mede omdat leveranciers patches niet of niet op tijd gereed hebben. Daarover stelde VVD-fractievoorzitter Rob Duiven op 19 november vorig jaar schriftelijke vragen aan het college: ‘Uit de op 14 januari ontvangen beantwoording blijkt dat het college de mening van de Zoetermeerse VVD deelt dat een gebrek aan adequate en up-to-date beveiliging van dergelijke systemen kan leiden tot risico’s voor de veiligheid met mogelijk ontwrichtende. Het beleid in Zoetermeer voor het uitvoeren van updates en patches voor essentiële industriële controlesystemen is dat alle applicaties, ook industriële controlesystemen functioneel minimaal op de nieuwste versie -1 zijn geüpdatet. Veiligheidsupdates worden in voorkomend geval zo spoedig mogelijk uitgevoerd’.

Donderdag 13 januari werd er een extra Ledenvergadering gehouden door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het Zoetermeerse actiecomité van de gemeenteraad 'Raden in Verzet', waar VVD-raadslid Vivianne van Yperen deel van uitmaakt, heeft hier ingesproken met de volgende boodschap: 'Het is aan de VNG om alle gemeenten te verenigen om de motie Zonder Geld Geen Gemeenten, die we vorig jaar indienden en die met ruim 97% van de stemmen werd aangenomen, te gaan uitvoeren. Met de resolutie die nu voorligt wordt de eerste stap gezet. Het coalitieakkoord is een klap in het gezicht van de gemeenten waar het gaat over de jeugdzorg, het uitblijven van compensatie voor de Wmo, het betalen van verschillende landelijke fondsen door een grote greep te doen uit het gemeentefonds en het boven ons hoofd laten hangen van de opschalingskorting die nog steeds niet van tafel is.

Goed en betaalbaar wonen, een bloeiende lokale economie en prettig leven in een veilige buurt zijn de hoofdpunten uit het programma van de Zoetermeerse liberalen. 'Of je nu voor jezelf een woning zoekt in Oosterheem, samen wil wonen met je partner in De Leyens of voor je familie een huis met tuin zoekt in Rokkeveen: de woningnood in Zoetermeer is hoog en het einde hiervan is nog niet in zicht. De Zoetermeerse VVD wil dat er snel nieuwe huizen bijgebouwd worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen', verklaart lijsttrekker Jan Iedema. Tegelijkertijd wil de Zoetermeerse VVD dat er in Zoetermeer en omgeving meer banen en opleidingen bijkomen. 'Een baan is veel meer dan alleen een inkomen. Het is de beste garantie voor een betere toekomst', aldus Iedema. Het zijn belangrijke uitdagingen waar de VVD mee aan de slag wil en de energieke Iedema straalt enthousiasme uit.

Beste Zoetermeerder,

Wat een jaar hebben we achter de rug met elkaar. 2021 gaat de boeken in als wederom een pittig jaar, waarin optimisme, hoop en tegenslag elkaar afwisselden. Van lockdown, naar steeds meer vrijheid, toch weer regels en regelingen en eindigend in wederom een lockdown. Zwaar voor onze ondernemers, zwaar voor de zorg en ons onderwijs, zwaar voor onze gezinnen, zwaar voor onze stad. Met de boosterprik in het vooruitzicht, hopen we eindelijk richting het einde van deze bizarre tijd te gaan. We gaan dan ook met opgestroopte mouwen het nieuwe jaar tegemoet, klaar om onze stad weer een stukje mooier en beter te maken.

Een nieuw jaar betekent traditiegetrouw ook goede voornemens. 2021 heeft ons wederom laten voelen hoe belangrijk onze Zoetermeerse ondernemingen zijn, hoe belangrijk onze leefomgeving in onze wijk is en hoe ontzettend hard het nodig is om huizen bij te bouwen. Onze goede voornemens voor 2022 zijn dan ook:

  • Wij helpen onze ondernemers er weer bovenop;
  • Wij bouwen aan Zoetermeer: meer huizen en meer groen;
  • Wij werken aan een veiliger Zoetermeer

Op ons kun je bouwen!

Wij wensen alle Zoetermeerders een fantastisch, gezond en gelukkig 2022!

Namens de Zoetermeerse VVD,

Jan Iedema, lijsttrekker

2022 is het jaar van de Gemeenteraadsverkiezingen; op 16 maart kunt u weer naar de stembus. Lees waar wij voor staan in ons verkiezingsprogramma.

 

Het Zoetermeerse college neemt geen aanvullende maatregelen om overlast in en rondom het Binnenpark in De Leyens tegen te gaan. Dat blijkt uit het antwoord op de schriftelijke vragen die de fractie van de Zoetermeerse VVD op 2 december stelde. 'Het college geeft toe dat het Binnenpark een plek is waar jongeren samenkomen en dit soms gepaard gaat met het afsteken van vuurwerk', aldus Jeffrey van Gils die namens de VVD de vragen stelde: 'Echter, het college stelt ook dat aantal meldingen dat bij team Handhaving is binnengekomen in het kader van  overlast en vuurwerk zeer beperkt is'. Op de vraag welke acties de gemeente en politie hebben ondernomen om deze overlast te voorkomen en bestrijden, antwoordt het college, dat indien er signalen of meldingen met betrekking tot overlast binnen komen bij de gemeente hier direct op wordt gereageerd vanuit team Handhaving. Signalen worden ook gedeeld met politie en Buurtwerk. Zij nemen het Binnenpark met regelmaat mee in hun surveillance rondes. De politie heeft veel aandacht voor de verkopers van zwaar vuurwerk. Jeffrey van Gils: 'Zaak is dus dat de inwoners die overlast ervaren dit dan ook direct doen. De VVD houdt de vinger aan de pols dat de in de beantwoording van het college toegezegde acties dan ook genomen worden'.

Het einde van het jaar nadert snel. Weer een bijzonder jaar omdat ook in 2021 het Corona-virus de wereld, Nederland en dus ook Zoetermeer helaas nog steeds stevig in zijn greep had en heeft. Ook op lokale politiek heeft dat vanzelfsprekend invloed gehad. Niet alleen op de inhoud, zoals bijvoorbeeld het aandacht vragen voor de impact die de maatregelen heeft op de business van Zoetermeerse ondernemers, maar ook in het bedrijven van de politiek zelf. De raad is aan het einde van dit jaar weer digitaal gaan vergaderen. Om goede redenen natuurlijk, maar het haalt wel de dynamiek en daarmee kwaliteit uit het politieke debat. En juist dat debat is een belangrijke voorwaarde dat zoveel mogelijk inwoners van onze stad zich vertegenwoordigd weten in de raadzaal.

Niettemin heeft de fractie van de Zoetermeerse VVD ook het afgelopen jaar weer haar aandeel geleverd om te zorgen dat Zoetermeer een prettige stad is en blijft om in te wonen, werken, studeren en recreëren. Of het nu over de omgevingsvisie Zoetermeer 2040 ging, of de noodzaak meer nieuwe woningen te bouwen, het tijdig inspelen op verwachte knelpunten in de huisvesting van statushouders, de luchtkwaliteit op scholen, de nieuwe mobiliteitsplannen, het zetten van kritische kanttekeningen bij de invoering van de nieuwe inburgeringswet, de ontsluitingsroute voor Nutricia, het bepleiten van meer kwaliteit van de inwonersparticipatie, de ontwikkeling van De Entree, het nieuwe veiligheidsbeleid, het aanbrengen van focus in de uitvoering van de nieuwe cultuurvisie, en -last but not least, de zorgen over de kwetsbare positie van de gemeentefinanciën. En nog veel maar zaken.

Een bijzonder jaar ook omdat het, net als het komende jaar, een verkiezingsjaar was. De fractie van de Zoetermeerse VVD heeft hieraan haar steentje bijgedragen in de (digitale) campagne, bijvoorbeeld in de online campagne- events met Dilan Yeşilgöz-Zegerius, Bente Becker en Stef Blok. In 2022 zijn er opnieuw verkiezingen, dit keer voor de gemeenteraad. Op 16 maart 2022 mogen de inwoners van Zoetermeer voor vier jaar weer hun vertegenwoordigers in de gemeenteraad kiezen. Natuurlijk zullen alle kandidaten op de VVD-lijst onder leiding van lijsttrekker Jan Iedema en alle andere vrijwilligers van het Lokaal Netwerk hun beste beentje voorzetten de kiezers ervan te overtuigen dat de Zoetermeerse VVD de beste keuze is voor onze stad, zodat de VVD de grootste blijft in Zoetermeer. ‘Een liberaal Zoetermeer is een vitaal Zoetermeer’, heb ik in het najaarsdebat in 20 gezegd. Daar gaat de VVD ook de komende raadsperiode wat mij betreft, met uw steun en stem, voor zorgen!

Namens de fractie van de Zoetermeerse VVD wens ik u een fijne kerst!

Rob Duiven

Fractievoorzitter Zoetermeerse VVD

Maandag 20 december stelde de Zoetermeerse gemeenteraad de TransitieVisie Warmte (TVW) vast. Een ogenschijnlijk saai maar voor de komende decennia belangrijk thema. De transitievisie warmte is namelijk een langetermijnvisie op een aardgasvrij Zoetermeer in 2040. De gemeente Zoetermeer streeft naar een aardgasvrije stad in 2040, conform de visie Zoetermeer 2040. Hierin moet de TVW een nadrukkelijke richting geven door een aantal uitgangspunten vast te leggen. VVD-fractievoorzitter Rob Duiven: ‘De Zoetermeerse VVD onderschrijft deze ambitie, zo staat het immers ook in het verkiezingsprogramma voor deze raadsperiode, maar het moet wel, zeker gelet op het huidige tempo, voor wat betreft haalbaarheid en betaalbaarheid realistisch en uitvoerbaar blijven'.

Maandag 20 december debatteerde de Zoetermeerse gemeenteraad over de overeenkomst die de gemeente Zoetermeer heeft afgesloten met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) over de opvang van kansrijke asielzoekers en statushouders in de voormalige gevangenis in Zoetermeer. De Zoetermeerse VVD had hiervoor via een zogenaamd agenderingsverzoek het initiatief genomen, samen met Zò! Zoetermeer, PVV, LHN en PDvZ. VVD-raadslid en woordvoerder namens de VVD-fractie over dit onderwerp, Jeffrey van Gils: ‘Er is nu een bestuursovereenkomst waarin vrijwel alle wensen van de raad geland zijn. Dat is positief want we zien ondertussen ook dat de rijksoverheid aan het strooien is met aanwijzingen en het is goed dat Zoetermeer die dans ontsprongen lijkt te zijn. Toch had de fractie nog vragen over voor de VVD belangrijke zaken, zoals de financiële gevolgen voor de gemeente en de veiligheid van de omwonenden’.